Slider

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zadania gmin w ramach w CEIDG po zmianach

data i miejsce: 24 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

adresaci: pracownicy gmin zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zapoznanie pracowników gmin realizujących zadania w ramach CEIDG z procedurami oraz obowiązkami zdefiniowanymi w przepisach „Konstytucji Biznesu” oraz z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej, zmianami w funkcjonowaniu CEIDG z tym związanych, które będą obowiązywały od 25.11.2018 r.

prowadzący:  główny specjalista w Referacie Informacji i Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Lublina, od kilku lat zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej, doświadczony trener i wykładowca.

program:

 • Zadania gmin w ramach CEIDG na podstawie ustaw: Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646), ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2018.647), ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP (Dz.U.2018.649)
 • Zmiany w CEIDG od 25.11.2018 r. w związku z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę, powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy
 • Wpis do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego
 • Ujawnianie informacji w CEIDG związanych z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego
 • Ułatwienia podczas rejestracji działalności gospodarczej, nowe zasady komunikacji z przedsiębiorcami, możliwość rejestracji jako podatnik VAT za pośrednictwem CEIDG
 • Formularz CEIDG-1
 • Działalność nierejestrowa
 • Ulga na start
 • Podział danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne o przedsiębiorcy
 • Ograniczenie ilości danych adresowych wpisywanych do CEIDG
 • Nowe zasady przy zawieszaniu, wznawianiu i zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
 • Nowe zasady zgłaszania zmian danych wpisywanych do CEIDG
 • Udostępnianie w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach
 • Nowe zasady zgłaszania informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej
 • Zmiana wpisu wykreślonego
 • Weryfikacja dokumentów potwierdzających status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek zawartych w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP
 • Przesłanki niepoprawności wniosków, wezwania do skorygowania lub uzupełnienia wniosku
 • Informacje wpisywane do CEIDG z urzędu.
 • Wpisy podlegające wykreśleniu z urzędu.
 • Wpisy podlegające wykreśleniu w drodze czynności materialno-technicznej.
 • Sprostowanie wpisu w CEIDG
 • Wprowadzanie do CEIDG informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej wykonywanej w różnych formach (indywidualnie i w ramach spółek cywilnych)
 • Przyjmowanie wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
  i ubezpieczenia zdrowotnego
 • Omówienie formularzy zgłoszeniowych do ZUS
 • Dokonywanie zgłoszeń do ZUS w sytuacji rejestracji działalności, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej
 • Zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń w ZUS.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 10.01.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 5 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych.

Termin zgłoszenia do: 17 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów