Slider

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH

W związku z dynamicznym rozwojem działalności doradczej i konsultingowej,FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie – jedna z największych i najbardziej rozpoznawanych organizacji pozarządowych w Małopolsce, od blisko 30 lat wspierająca rozwój samorządności lokalnej, zaprasza do współpracy:

EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH

w obszarach:

· badań i analiz,

· planowania i zarządzania strategicznego,

· planowania i zarządzania w oświacie,

· planowania i zarządzania sferą społeczną,

· planowania i zarządzania kulturą oraz dziedzictwem kulturowym,

· planowania i zarządzania w zakresie ochrony środowiska, walki z niską emisją oraz ekologicznego transportu,

· planowania i zarządzania w zakresie aktywizacji i partycypacji społecznej oraz współpracy międzysektorowej (JST i NGO),

· marketingu terytorialnego,

· przedsiębiorczości,

· rozwoju lokalnego.

Wymagania dotyczące ekspertów:

 • wyższe wykształcenie,
 • kwalifikacje i ekspercka wiedza związana z daną dziedziną,
 • praktyczne doświadczenie w danej dziedzinie – co najmniej 5 lat działalności oraz rekomendacje dotyczące wykonywanych usług,
 • znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego potrzeb oraz doświadczenie
  w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego – co najmniej 2 lata działalności oraz rekomendacje dotyczące współpracy,
 • autorstwo lub współautorstwo takich dokumentów jak: strategie, plany, programy, raporty, studia wykonalności, etc. – co najmniej 15 dokumentów w ostatnich 5 latach; mile widziane publikacje naukowe związane z daną dziedziną,
 • samodzielność i zaangażowanie w powierzone zadania,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • otwartość i komunikatywność, umiejętność budowania relacji,
 • orientacja na ludzi i cele,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • dobra znajomość i umiejętności obsługi pakietu Microsoft Office.

Ekspertów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie w terminie do 12 kwietnia br. aplikacji (cv i list motywacyjny) na adres mistia@mistia.org.pl W temacie wiadomości prosimy wpisać: Ekspert zewnętrzny.

Zapewniamy w pełni dyskretny proces rekrutacji i weryfikacji każdego z kandydatów/kandydatek. Uprzejmie informujemy, że z wybranymi osobami będziemy kontaktować się telefonicznie
z zaproszeniem na rozmowę.

Prosimy o przesłanie CV wraz z podpisaną poniższą klauzulą:

INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

a) przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko EKSPERT ZEWNĘTRZNY, w oparciu o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o pracę, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy,

b) wprowadzenia danych osobowych do bazy Administratora i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora – Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Data i podpis …………………………………………………………..…….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji i niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora – Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, na stanowisko EKSPERT ZEWNĘTRZNY.

W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy oraz danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi należyte przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: mistia@mistia.org.pl.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej będą przetwarzane okres 12 miesięcy, albo do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa,, kontakt mailowy pod adresem: mistia@mistia.org.pl.

Font Resize
Kontrast Tytułów