Slider

Zaplanowane kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) na 2019 rok – obszary kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. Jakie dziedziny będą kontrolowane i jak się do kontroli przygotować?

28 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

W związku z odbywającymi się kontrolami UODO w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, które jest doskonałą okazją zweryfikowania prawidłowości stosowania RODO w poszczególnych obszarach oraz odpowiedniego przygotowania się do kontroli.

ADRESACI:

Kadra zarządzająca i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,inspektorzy ochrony danych osobowych, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach, osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej oraz inne osoby zainteresowane zakresem merytorycznym szkolenia.

PROGRAM:

 1. Jak wygląda kontrola UODO według obowiązujących przepisów?
 2. Jakie dziedziny zostaną poddane kontroli w 2019 roku w JST?
 3. Monitoring jako przedmiot kontroli UODO w jednostkach samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) oraz w jednostkach organizacyjnych (np. szkoły) i osobach prawnych (np. instytucje kultury ). Przedmiot kontroli:
 • Zgodność wykorzystania monitoringu z przepisami sektorowymi oraz RODO,
 • Wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec osób objętych monitoringiem,
 • Procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą w związku z utrwalaniem ich danych przez kamery monitoringu,
 • Sposób zabezpieczenia nagrań,
 • Zasady udostępniania nagrań,
 • Rozstawienie i zasięg kamer,
 • Czas przechowywania nagrań.
 1. Monitoring u pracodawców, obowiązki i dokumentacja konieczna w celu wykazania zgodności z RODO.
 2. Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe – jako przedmiot kontroli.
 • Jak udostępniać dane osobowe w BIP (uchwały, nagrania sesji rad itp.),
 • Anonimizacja i jej rodzaje,
 • Oświadczenia majątkowe.
 1. Pracodawcy- przetwarzanie danych w związku z rekrutacją (dobre praktyki, poradnik UODO).
 2. Kontrola sposobu prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
 3. Kontrola sposobu dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych.
 4. Pytania i odpowiedzi.
 5. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

 • Zdobycie wiedzy na temat obszarów zaplanowanych kontroli UODO w JST.
 • Zweryfikowanie prawidłowości stosowania RODO w poszczególnych obszarach.
 • Możliwość odpowiedniego przygotowania się do kontroli.
 • Możliwość konsultacji z trenerem zagadnień związanych z tematem szkolenia.

PROWADZĄCA: 

Radca prawny z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka komentarzy i opinii prawnych.  Koordynatorka zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych, a także instytucjach prywatnych i organizacjach pozarządowych. Jej zaletą jest multidyscyplinarność zdobyta podczas kilkuset godzin szkoleń
i konsultacji prowadzonych dla przedstawicieli różnych instytucji w całej Polsce.

CENA:

450 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 24.05.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Font Resize
Kontrast Tytułów