Slider

Zamówienia publiczne w zakresie dostaw energii elektrycznej z uwzględnieniem tworzenia i organizacji grup zakupowych

10 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak przygotować swoją jednostkę do specyficznego przetargu, jakim jest przetarg na zakup energii elektrycznej. Przybliżona zostanie również problematyka grup zakupowych, których organizacja może realnie wpływać na obniżenie zakupu energii elektrycznej przez jst. Dowiedzą się Państwo również jak prawidłowo tworzyć i zawierać umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi.

ADRESACI:

pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw energii elektrycznej, osoby uczestniczące w pracach komisji przetargowych, koordynujące proces tworzenia grup zakupowych oraz wykonujące czynności organizacyjne i  zarządcze w grupach zakupowych.

PROGRAM:

 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 • określenie zakresu przedmiotowego zamówienia publicznego,
 • szacowanie wartości zamówienia – zasady grupowania zamówień pod kątem podobieństwa w zakresie dostaw energii elektrycznej,
 • opis przedmiotu zamówienia – jak poprawnie określić zakres zamówienia,
 • kryteria oceny ofert – jak zapewnić efektywne i wymierne kryteria pozacenowe,
 • uzasadnienie odstąpienia od obowiązku stosowania kryteriów pozacenowych,
 • warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty jakich zamawiający może żądać w celu potwierdzenia ich spełnienia,
 • pozostałe kluczowe zagadnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (termin składania ofert, wadium, kontrola obowiązku zatrudnienia pracowników wykonawcy na umowę o pracę),
 • elektroniczne zamówienia publiczne – na co zwrócić uwagę przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:
 • oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny ofert,
 • zasady składania, wyjaśniania oraz uzupełniania oferty i dokumentów wykonawcy,
 • przesłanki odrzucenia oferty,
 • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,
 • unieważnienie postępowania,
 • obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z udzielanym zamówieniem publicznym,
 • oferta najwyżej oceniona a oferta najkorzystniejsza – skutki dla procedury udzielania zamówienia,
 • wybór oferty najkorzystniejszej i co dalej.
 1. Umowa o zamówienie publiczne:
 • tożsamość SIWZ, oferty i umowy,
 • istotne postanowienia umowy,
 • reprezentacja stron – kto jest uprawniony do podpisania umowy (pełnomocnictwo, prokura, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie),
 • rodzaje wynagrodzenia,
 • podwykonawstwo – konsekwencje dla treści umowy,
 • kary umowne – proporcjonalność i adekwatność, miarkowanie kar,
 • zabezpieczenie wykonania umowy,
 • czy możliwe jest zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą?
 • zmiana umowy ws zamówienia publicznego w zakresie oznaczonym w treści umowy oraz klauzule waloryzacyjne,
 • zmiany podmiotowe umowy ws zamówienia publicznego,
 • zmiana umowy ze względu na nadzwyczajne okoliczności,
 • definicja zmiany istotnej i nieistotnej,
 • termin zawarcia umowy,
 1. Grupa zakupowa w zamówieniach publicznych:
 • cel wspólnego udzielania zamówień publicznych,
 • organizacyjne i ekonomiczne uzasadnienie zawiązywania grup zakupowych,
 • grupa zakupowa – aspekt organizacyjny, reprezentowanie, pełnomocnictwa,
 • kto przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – aspekt obowiązków jako zamawiającego oraz odpowiedzialności za zamówienie publiczne,
 • umowa o zamówienie publiczne.

KORZYŚCI:

 • objaśnienie ścieżki postępowania od oszacowania wartości zamówienia do zawarcia umowy,
 • podkreślenie obszarów szczególnego ryzyka tj. opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny, warunków udziału w postępowaniu, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację zamówienia publicznego,
 • zdobycie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie zawierania umów o zamówienie publiczne – jak zabezpieczyć się przed skutkami nienależytego wykonywania lub niewykonania zamówienia, jak miarkować kary umowne, skuteczne zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • poznanie tajników funkcjonowania grup zakupowych, cel, aspektów organizacyjnych i ekonomicznych uzasadniających tworzenie grup zakupowych.

PROWADZĄCY: 

specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL).

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  27 sierpnia 2019 r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 4 września  2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów