Slider

Zamówienia publiczne w instytucjach oświatowych

Data i miejsce: 12 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

Termin zgłoszenia do: 5 kwietnia 2019 r.

Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy odpowiedzialni za zamówienia publiczne w tych jednostkach oraz przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialni za sprawy oświaty w jst.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:  pozyskanie wiedzy na temat podstawowych zasad i reguł udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki zamówień udzielanych przez instytucje oświatowe. Udział w szkoleniu pozwoli na rozpoczęcie pracy przy udzielaniu zamówień publicznych, ugruntowanie posiadanej wiedzy, w tym jej zaktualizowanie w związku z ostatnimi zmianami w prawie oraz aktualnym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej.

Prowadzący:  prawnik, specjalista prawa zamówień publicznych, z doświadczeniem pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Kontroli, obecnie wspólnik Kancelarii Prawnej, wykładowca na studiach podyplomowych, autor wielu publikacji z tematyki zamówień publicznych.

Program:

1. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

a) wyłączenie dotyczące zamówień o wartości do 30.000 euro

 • obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych
 • szacowanie wartości zamówienia
 • sposoby udzielania zamówień do 30.000 euro
 • dokumentowanie i organizacja udzielania zamówień, w tym regulaminy udzielania zamówień do 30.000 euro

b) wyłączenie dotyczące dostaw i usług z zakresu działalności oświatowej:

 • omówienie specyfiki ww. wyłączenia oraz określenie możliwych sposobów udzielania takich zamówień;

c) wyłączenie dotyczące zamówień na usługi społeczne, w tym szkoleniowe , edukacyjne i restauracyjne:

 • omówienie specyfiki ww. wyłączenia oraz określenie możliwych sposobów udzielania takich zamówień

d) inne wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

2. Zamówienia do których znajduje zastosowanie ustawa Prawo zamówień
publicznych

a) tryby udzielania zamówień:

 • omówienie możliwych do zastosowania trybów udzielania zamówień publicznych
 • przesłanki stosowania trybów niekonkurencyjnych

b) obowiązki zamawiającego wynikające z zasad: równego traktowania, uczciwej konkurencji, proporcjonalności, przejrzystości i jawności

c) ogłoszenia w zamówieniach publicznych

d) określenie warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia
z postępowania

e) specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym:

 • opis przedmiotu zamówienia
 • istotne postanowienia umowy
 • kryteria oceny ofert

f) badanie i ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej:

 • przesłanki odrzucenia ofert oraz wykluczenia wykonawcy z postępowania;
 • obowiązki zamawiającego w zakresie poprawiania ofer

g) elektronizacja zamówień

h) organizacja i dokumentowanie postępowania:

 • protokół z postępowania
 • plany zamówień publicznych

i) środki ochrony prawnej

3. Przedstawienie najważniejszych założeń planowanych zmian w prawie zamówień publicznych

 Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 29.03.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia
lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone:   szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów