Slider

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp, z uwzględnieniem zasad konkurencyjnego udzielania zamówień w projektach unijnych

26 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przedstawienie nie tylko teoretycznych zagadnień, ale przede wszystkim praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp. Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających racjonalne i efektywne dokonywania zakupów. Dlatego w sposób szczególny zostaną przedstawione zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur z uwzględnieniem najciekawszych procedur stosowanych przez zamawiających.

ADRESACI:

kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp (szkoły, przedszkola, OPS, PCPR, urzędy gmin, starostwa powiatowe), pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorzy wewnętrzni oraz pracownicy kontroli wewnętrznej. 

PROGRAM:

Moduł 1:

 1. Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy:
 • zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania jako fundament zamówień publicznych,
 • prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych,
 • pozostałe zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych.
 1. Planowanie zamówień publicznych – zasady sporządzania rocznego planu zamówień.
 2. Szacowanie wartości zamówienia:
 • podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,
 • agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego oraz definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
 • tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług,
 • tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego,
 • tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
 • tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić),
 • tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców,
 • metody obliczania wartości zamówienia,
 • źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
 • szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków.

Moduł 2 –Procedury udzielania zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy:

 1. Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. Euro.
 2. Procedura udzielania zamówień podprogowych:
 • tryby udzielania zamówień poniżej 30 tys.€,
 • opis przedmiotu zamówienia – jakie zasady stosujemy w zamówieniach „podprogowych”,
 • kryteria oceny ofert oraz warunki udziału wykonawców w postępowaniu – kiedy i jakie zasady wynikające z Pzp warto zastosować,
 • efektywne formy upublicznienia zamówienia,
 • zasady dot. unieważnienia postępowania, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucania ofert.
 1. Dokumentowanie postępowania (szacowanie wartości, wybór wykonawcy).
 2. Umowa w zamówieniach „podprogowych”:
 • definicja umowy oraz podstawa prawna,
 • forma umowa o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna,
 • określenie praw i obowiązków stron,
 • opis warunków wykonania umowy,
 • dopuszczalność zmian umowy,
 • określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy.

4) Środki ochrony prawnej.

 1. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy do wartości nieprzekraczającej progów unijnych w zakresie:
 • działalności badawczej, naukowej i rozwojowej,
 • – działalności kulturalnej,
 • – działalności oświatowej,
 • – rewitalizacji

1)Zakres przedmiotowy zamówień wyłączonych.

2)Zakres podmiotowy – kogo może dotyczyć wyłączenie.

3)Procedury szczególne dla zamówień wyłączonych wynikające z odrębnych przepisów.

III. Zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – zasady dot. stosowania art. 4 ustawy Pzp.

 1. Uproszczone zamówienia publiczne w zakresie usług społecznych:
 2. Wykaz usług o charakterze społecznym.
 3. Szczególna – uproszczona procedura dla usług społecznych dla zamówień poniżej 750 tys.€.
 4. Procedura usług społecznych o wartości powyżej 750 tys.€.
 5. Obowiązki zamawiającego w postępowaniu.

Moduł 3 – Wewnętrzne procedury zamówień publicznych:

 • czy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur – określenie podstawy oraz otoczenia prawnego,
 • zasady konstruowania procedur,
 • o procedury winny zawierać – zakres niezbędny z punktu widzenia prawa oraz wewnętrznych potrzeb zamawiającego,
 • zapytania ofertowe, ogłoszenia – a może coś jeszcze, czyli jak dotrzeć do najkorzystniejszej oferty,
 • procedura wyboru i oceny ofert dla zamówień wyłączonych,
 • przedstawienie i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych.

Moduł 4 – Nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • przegląd najczęściej popełnianych błędów,
 • odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • odpowiedzialność i skutki w przypadku projektów unijnych.

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy m.in. na temat zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy do wartości nieprzekraczającej progów unijnych w zakresie: działalności badawczej, naukowej i rozwojowej, kulturalnej, oświatowej i rewitalizacji.
 • Przegląd nieprawidłowości popełnianych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

PROWADZĄCY: 

specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL). 

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 15 lipca 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 19 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów