Slider

Zamówienia publiczne na początku 2019 r. – obowiązki zamawiającego w zakresie sprawozdawczości, zasady efektywnego planowania zamówień, przegląd zmian Prawa zamówień publicznych (planowanych oraz wprowadzonych w 2018 r.)

data i miejsce: 23 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I piętro, 31-019 Kraków.

adresaci: pracownicy jst odpowiedzialni za proces planowania zamówień publicznych oraz agregowanie zamówień i zarządzanie pod kątem sprawozdawczości, pracownicy zaangażowani w udzielanie zamówień, kierownicy koordynujący procesy udzielania zamówień.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: przedstawienie praktycznych aspektów i wskazówek dotyczących efektywnego planowania zamówienia publicznych oraz przygotowania się do opracowania i sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych. Omówienie wytycznych dotyczących sporządzania sprawozdań, jak również metod skutecznego zarządzania zamówieniami publicznymi poprzez plan zamówień. Podsumowanie zmian wprowadzonych do Prawa zamówień publicznych w roku 2018 oraz omówienie zmian planowanych

prowadzący: specjalista z zakresu zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL).

program:

I. Efektywne planowanie zamówień publicznych:

 • Planowanie zamówień publicznych w ujęciu horyzontalnym:
  a) Plan postępowań, czy plan zamówień publicznych:
  – cel zewnętrzny i wewnątrzorganizacyjny sporządzania oraz publikowania planu postępowań,
  – jakie zamówienia muszą znaleźć się w planie postępowań – czy i jak ujmować zamówienia poniżej 30 tys. €.
  – obligatoryjny zakres planu postępowań,
  – termin sporządzenia oraz miejsce publikacji,
  – optymalne agregowanie zamówień – według wartości, rodzaju, czy przedmiotu zamówienia,
  – zarządzanie planem zamówień publicznych – czy pierwotne zapisy planu obligują do określonego działania,
  – orientacyjna czy szacunkowa wartość zamówienia – porównanie pojęć.
  b) Wstępne ogłoszenie informacyjne:
  – korzyści wynikające z decyzji o opublikowaniu wstępnego ogłoszenia informacyjnego,
  – termin sporządzenia oraz miejsce publikacji,
  – wstępne ogłoszenie informacyjne a plan postępowań.
  c) Planowanie zamówień publicznych a planowanie budżetowe.
 • Planowanie w kontekście postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  a) Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego:
  – agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego,
  – definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
  – tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług,
  – tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w odniesieniu do definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli,
  – tożsamość czasowa jako perspektywa czasowa planowanych zamówień w kontekście roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
  – tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców,
  – zamówienia „mieszane” – wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań na których przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp,
  – zamówienia uwzględniające udział wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – podział zamówienia uwzględniający zmniejszony zakres przedmiotowy, warunki udziału proporcjonalne do możliwości ich spełnienia przez MSP, uzasadnienie braku podziału zamówienia,
  – uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części w orzecznictwie i wynikach kontroli,
  – postępowanie z możliwością składania ofert częściowych,
  – podział zamówienia w trybie art. 6a Pzp,
  – agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji,
  – prawo opcji,
  – zamówienia uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
  b) Szacowanie wartości zamówienia:
  – metody obliczania wartości zamówienia,
  – źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
  – szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
  – szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.
  c) Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania.
  II. Przygotowanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych:
 • Jak ustalić termin udzielenia zamówienia.
 • Usługi społeczne.
 • Zamówienia publiczne w których uwzględniono aspekty społeczne.
 • Zamówienia wieloletnie – rok w którym zamówienia powinny być wykazane.
 • Jak ujmować zamówienia nieprzewidziane?
 • Zmiana wartości umowy a dane w sprawozdaniu.
 • Sprawozdawczość w zakresie zamówień wyłączonych z Pzp, w tym poniżej 30 tys.€.
 • Jak korygować złożone sprawozdanie z udzielonych zamówień.
  III. Zmiany w zamówieniach publicznych:
 • Ustawa dostosowująca przepisy krajowe do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych:
  – zakres zmian wprowadzanych do Prawa zamówień publicznych,
  – urealnienie możliwości potwierdzenia wykonania obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę,
  – zasady związane z ochroną danych osobowych w zamówieniach publicznych.
  Ustawa o jawności życia publicznego – wpływ na system zamówień publicznych:
  – kodeks etyczny i procedury antykorupcyjne wykonawcy – wpływ na możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne,
  – ujawnianie majątku osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  – jawność umów zawieranych przez jednostkę sektora finansów publicznych,
  – obowiązki związane z upublicznianiem czynności związanych z zamówieniami publicznymi – szczególna funkcja Biuletynu Informacji Publicznej,
 • Podsumowanie zmian w 2018 r. w związku z elektronizacją zamówień publicznych:
  – najważniejsze zasady związane z elektronizacją zamówień publicznych (pisemność postępowania a elektronizacja zamówień, podpis elektroniczny, dokument elektroniczny, kopia dokumentu),
  – przesunięcie terminu elektronizacji zamówień o wartości poniżej progu unijnego,
  – zmiana rozporządzenia dot. dokumentów jakich możemy żądać od wykonawców,
  – widoki na przyszłość – co dalej z platformą e-zamówienia.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 9.01.2019, cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia: 16 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów