+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

data i miejsce: 8-9 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I piętro, 31-019 Kraków.

adresaci: pracownicy zajmujący się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem
i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorów projektów unijnych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: przedstawienie skutecznych mechanizmów dotyczących planowania i udzielania zamówień publicznych w ramach projektu unijnego, w tym zastosowania przepisów i narzędzi wprowadzonych przez prawo zamówień publicznych oraz wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, jak również ukierunkowanie działań beneficjenta funduszy unijnych na sprawną realizację zamówień publicznych w sposób umożliwiający poświęcenie większej uwagi na merytoryczne działania w projekcie, przy jednoczesnym zapewnieniu należytej staranności oraz poprawności wydatkowania środków. Uczestnikom szkolenia przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu zamówień publicznych, oparta na praktycznych przykładach i propozycjach rozwiązań ukierunkowanych
na przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w projekcie.

prowadzący: specjalista z zakresu zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL).

program:
1. Zasady udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1) Umocowanie prawne Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz taryfikatora korekt za naruszenia w zamówieniach publicznych

– zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania Wytycznych

– regulacje Wytycznych w zakresie zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp

– Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków a zamówienia „ustawowe”

– definicja błędu i nieprawidłowości – w kontekście prawa unijnego

2) Obowiązki zamawiającego w zakresie zamówień poniżej 30 tys.€:

– zasada konkurencyjności – czyli zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€  – ścieżka postępowania

– zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia – co musi zawierać, gdzie zamieszczamy

– wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą

– obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu

– obowiązki w zakresie zamówień poniżej 50 tys. zł

– zamówienia poniżej 20 tys. zł

3) Zamówienia publiczne w projektach PROW

  1. Obszary szczególnego ryzyka w zamówieniach publicznych oraz konsekwencje naruszenia przepisów i zasad udzielania zamówień publicznych:

1) Przygotowanie postępowania – kształtowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego:

– szacowanie wartości zamówienia, w tym: należyta staranność w szacowaniu wartości, grupowanie zamówień „podobnych”, zasady udzielania zamówień w częściach, szacowanie w projektach partnerskich

– opis przedmiotu zamówienia, w tym zasady obiektywnego i niedyskryminujące opisu, zasady zapewnienia równoważności

– warunki udziału w postępowaniu, w tym proporcjonalność i adekwatność warunków

– dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

– kryteria oceny ofert, w tym mierzalność i czytelność kryteriów, związek z przedmiotem zamówienia, podstawy wyłączenia z obowiązku stosowania kryteriów pozacenowych,

– stosowanie klauzul społecznych

2) Obowiązki związane z publikacją ogłoszenia o zamówieniu publicznym, w tym miejsce publikacji ogłoszeń w zależności od wartości oraz terminy składania ofert

3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym udostępnianie SIWZ, wyjaśnianie treści i zmiana SIWZ

4) Stosowanie trybów postępowania innych niż przetargowe

5) Zamówienia uzupełniające i dodatkowe – przed i po nowelizacji Pzp

6) Ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej:

– procedura otwarcia ofert

– wyjaśnienie treści oferty, uzupełnianie oferty oraz poprawianie omyłek

– badanie rażąco niskiej ceny

– nowe zasady wykluczania wykonawców oraz odrzucenia ofert

– unieważnienie postępowania

7) Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym zasady dokonywania zmian jej postanowień

  1. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych:

– cel i korzyści ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

– aspekty społeczne a klauzule społeczne – charakterystyka, różnice

– klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji

– aspekty społeczne jako warunek udziału w postępowaniu

– aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia

– aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert

– aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp

  1. Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówień publicznych:

– w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków

– w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych – przed Prezesem UZP

– błędy i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

– odpowiedzialność karna i dyscyplinarna w związku z udzielaniem zamówień publicznych

  1. „Okiem kontrolera” – jak uniknąć błędów i nieprawidłowości – mechanizmy wewnętrzne:

– wsparcie procesów związanych z realizacją projektu audytem i kontrolą wewnętrzną

– wykorzystanie wewnętrznych mechanizmów zarządzania – kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

– procedury – nielubiane ale przydatne

– wykorzystanie wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych do poprawy jakości zarządzania projektem

– zespół zarządzający projektem – dobór kadry, mechanizmy nadzoru, odpowiedzialność

– komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.

cena:  1200 zł + VAT (23% lub zw.) Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia: 2 listopada 2018

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl