Slider

Zamknięcie roku 2018 w jst, w jednostkach budżetowych i w samorządowych zakładach budżetowych – z przykładami omówionych sprawozdań. Przedstawienie zmian wprowadzonych na 2019 r.

data i miejsce: 29 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: skarbnicy, główni księgowi, pracownicy służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad  zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok w jednostkach sektora finansów publicznych wg obowiązujących przepisów. Poznanie zmienionych przepisów wprowadzonych na 2019 rok w zakresie omawianego tematu. Uczestnicy szkolenia otrzymają obszerne materiały szkoleniowe wraz ze schematami księgowań oraz wypełnionymi drukami  sprawozdań. Konspekt  zawiera również wyjaśnienia wszystkich pozycji, każdego elementu sprawozdania finansowego wraz z przykładami: Bilansu jst, Bilansu  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, Rachunku wyników, Zmian w funduszu jednostki, Informacji dodatkowej (zarządzenie, załączniki-tabele) – przykłady. Prowadząca wyjaśni problemy, które budzą wątpliwości interpretacyjne.

prowadzący: wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Doświadczony i ceniony szkoleniowiec z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych urzędów państwowych i samorządowych.

program:

 • Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności
 • Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych
  i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów – ze wskazaniem zmian na 2019 r.
 • Należności i zobowiązania oraz odsetki
 • Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja
 • Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wnip, środki trwałe w budowie (inwestycje) – po zmianach – problemy z ewidencją
 • Inwentaryzacja – terminy i sposoby inwentaryzacji, rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach rachunkowych (dokumentacja – wzór)
 • Podstawy prawne sporządzania sprawozdania finansowego, zmiana polityki rachunkowości, wydatki niewygasające
 • Bilans – zasady sporządzania bilansu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wypełniony wzór (zmiany)
 • Bilans – wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle ustawy o rachunkowości- zasady sporządzania Bilansu   jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – wypełniony wzór – przykład
 • Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) po zmianie – przychody i koszty, wycena, sposób prezentacji – przykład
 • Zestawienie zmian w funduszu własnym jednostki- przykład.
 • Informacja dodatkowa- przykład (zarządzenie oraz załączniki jak sporządzić-wzory?)
 • Zasady sporządzania łącznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorial­nego – po dokonaniu eliminacji wzajemnych rozliczeń między jednostkami – przykład
 • Konsultacje.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 15.01.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 22 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów