+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Zaliczanie gruntów do użytków w ewidencji gruntów i budynków a opodatkowanie podatkiem od nieruchomości i wpływ na procesy inwestycyjne

data i miejsce: 15 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy administracji samorządowej i rządowej, administracji podatkowej, pracownicy innych jednostek sektora publicznego gospodarujących nieruchomościami, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, deweloperzy na rynku budowlanym, inwestorzy, geodeci, projektanci, drogowcy, architekci, urbaniści, inne osoby działające na rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i innych, biegli sadowi.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poszerzenie wiedzy w zakresie znajomości ewidencji gruntów i budynków, a także  procedur związanych z aktualizacją danych w egib oraz przepływem informacji między organami administracji geodezyjnej a organami podatkowymi.

prowadzący: mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. Członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie. Doświadczony wykładowca.

program:

 • Ewidencja gruntów i budynków, czyli a cóż to takiego
 • Struktura ewidencji gruntów i budynków, czyli z jakich klocków to zbudowano
 • Zasady zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, czyli o tym w jakim stopni ten rejestr odzwierciedla rzeczywistość
 • Skutki jakie wywołują wpisy w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, czyli o tym jaki wpływ mają wpisy w tym rejestrze na inne rejestry publiczne i postępowania przed innymi organami
 • Wykorzystanie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków w procesie inwestycyjnym, czyli „ciężar gatunkowy” danych ewidencyjnych
 • Definicja użytku gruntowego w ewidencji
 • Atrybuty obiektów ewidencyjnych i ich wartości
 • Zaliczanie gruntów do użytków gruntowych w ewidencji gruntów i budynków, czyli o „tajemniczym” załączniku nr 6
 • Zmiany danych ewidencyjnych w procesie aktualizacji ewidencji, zawiadamianie o zmianach zainteresowanych i organów, czyli jakby o tym że „nic o nas bez nas”
 • Wpływ zaliczenia gruntów do użytku gruntowego na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wraz z omówieniem orzecznictwa sądów administracyjnych, czyli o tym że każdy płaci podatki
 • Przepływ informacji między organami administracji geodezyjnej i kartograficznej a organami podatkowymi, czyli o tym że warto współpracować
 • Podsumowanie i wnioski do stosowania.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 2.11.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje:   materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 8 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl