Slider

Zakres pozyskiwania środków z Funduszu Dróg Samorządowych (Termin potwierdzony)

Data i miejsce: 8 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Rekrutacja trwa.

Adresaci: pracownicy administracji rządowej, pracownicy samorządów gmin, powiatów, pracownicy nadzoru właścicielskiego, obsługa prawna, finansowa jst

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie przez uczestników zasad działania Funduszu Dróg Samorządowych, procedur i praktycznych przykładów oraz formy rozliczeń i kontroli.

Prowadzący: absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik samorządowy, specjalizacja – rynek nieruchomości, wieloletni zarządca nieruchomości / z-ca i dyr. ZGM Łódż- Śródmieście, Dyr. Gosp. Pom. Min. Zdrowia, Dyrektor Zarządu Nieruchomości woj. łódzkiego. Wykładowca akademicki, autor strategii zarządzanie nieruchomościami dla PAN, PKP SA., projektów rewitalizacji z funduszu UE, ustalenie stanów prawnych nieruchomości, zwroty nieruchomości, hybrydowe modele Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Aktualnie zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii.

Program:

 • Zasady dziania FDS
  – gromadzenie środków
  – udzielanie dofinansowania
 • Podstawowe pojęcia i definicje
 • Przeznaczenie funduszu
  – budowa, przebudowa, remont dróg powiatowych i gminnych;
  – budowa mostów, remont w ciągu dróg wojewódzkich, powiatach i gminnych
 • Zasady dofinansowania
 • Środki Funduszu
  – składniki
  – mechanizm papierów wartościowych
  – sposób podziału środków wg rozporządzenia Rady Ministrów
  – wielkość dofinansowania dla j.s.t.
  – wskaźniki dofinansowania w ramach zadań wieloletnich
 • Zadania Wojewody
  – nabór wniosków,
  – ocena i ustalenie zadań przez komisję
  – wskaźniki oceny
  – treść listy zadań
 • Zatwierdzenie listy przez Prezesa Rady Ministrów
 • Umowa o dofinansowanie
  – strony umowy,
  – pozostałe składniki umowy
 • Zasady prowadzenia ewidencji majątkowej i księgowej
 • Czynności kontrolne właściwych organów

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 6.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów