+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2018 po wejściu RODO – aspekty socjalne, prawne, podatkowe w sferze budżetowej i podmiotach gospodarczych z udziałem gminy

data i miejsce: 5 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

adresaci: kadra kierownicza i przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele załogi w podmiotach gospodarczych oraz jednostkach sfery budżetowej, członkowie komisji socjalnych działających  w urzędach,  jednostkach oświaty, żłobkach, ZEAS-ach, CUW-ach, jednostkach pomocy społecznej, zatrudnienia, samorządowych instytucjach kultury, a także podmiotach gospodarczych  – tworzących, gospodarujących oraz administrujących zakładowym funduszem socjalnym. Zapraszamy także  członków komisji i służb socjalnych, mieszkaniowych, pionów księgowości rozliczających i obsługujących fundusz, pracowników kontroli wewnętrznej oraz audytu.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnym stanem prawnym w zakresie tworzenia, administrowania i rozliczania środków zakładowego funduszu socjalnego  zarówno w podmiotach gospodarczych jak i dla zróżnicowanej sfery budżetowej, oświatowej, w samorządowych instytucji kultury, pomocy społecznej i zatrudnienia. Pozyskanie wiedzy nt. aktualnych obowiązków ciążących na pracodawcach  (kierownikach jednostek, członkach komisji socjalnych, pracownikach pionów finansowo – księgowych zajmujących się obsługą funduszu) w zakresie ochrony danych osobowych, tajemnicy prawnie chronionej oraz RODO).  Prowadząca wskaże na  obszary ryzyka, konsekwencje i  aktualne obowiązki podatkowe i ZUS, na rolę związków zawodowych, komisji i służb mieszkaniowo- socjalnych, a także odpowiedzialności za gospodarowanie funduszem pochodzącym ze środków publicznych w sferze budżetowej. Przedstawione zostaną także najczęstsze nieprawidłowości w zarządzaniu i wypłacaniu środków funduszu, prawidłowa forma regulaminu funduszu,  w tym funduszu mieszkaniowego. Dla  kontrolerów i audytorów udział w szkoleniu będzie pomocny przy opracowaniu programu zadania audytowego oraz metod i zakresu przeprowadzenia badania z uwzględnieniem ryzyk.

prowadzący: prawnik i ekonomista, doświadczony specjalista i praktyk z zakresu  prawa samorządowego i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej
w jednostkach sektora finansów publicznych.

 program:

 • Zaspokajanie potrzeb socjalnych – działalność socjalna dozwolona  i niedozwolona
 • Fundusz fakultatywny, fundusz obligatoryjny, a świadczenie urlopowe (różnice i rodzaje podmiotów)
 • Prawidlowe zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – obligatoryjny charakter funduszu w jednostkach sfery budżetowej z uwzględnieniem szczególnych uprawnień dla nauczycieli  oraz  odrębnych zasad  dla samorządowych instytucji kultury
 • Zasady tworzenia, naliczania i wypłacania środków z zfśs w podmiotach gospodarczych
 • Sposób naliczania, zwiększania i korekty odpisu.
 • Regulamin zfśs oraz regulaminu”funduszu mieszkaniowego”– ranga dokumentu, zasady opracowania, zatwierdzania przez organizacje związkowe lub przedstawicieli załogi, zmiany i modyfikacja (omówienie przykładowego regulaminu)
 • Fundusz mieszkaniowy – zasady wydzielenia środków, regulamin, umowy cywilno-prawne, zabezpieczenie, spłaty, umorzenie, komisja mieszkaniowa, odpowiedzialność pożyczkobiorcy i poręczycieli
 • Odpowiedzialność pracodawcy (kierownika jednostki), a obowiązki głównego księgowego  lub jednostki prowadzącej obsługę finansowo-księgową (ZEAS, CUW, itp.)
  Służba socjalna – komisje socjalne, mieszkaniowe , odpowiedzialność i funkcja opiniodawcza, sposób dokonywania wyboru członków, regulamin pracy komisji, uprawnienia i obowiązki komisji socjalnej (ochrona danych)
 • Szczególna rola, odpowiedzialność i uprawnienia przedstawicieli związków zawodowych
 • Nowe obowiązki związane z RODO (zasady przestrzegania ochrony danych osobowych oraz tajemnicy prawnie chronionej związanej z danymi szczególnie wrażliwymi uzyskiwanymi w toku oceny sytuacji materialnej, socjalnej i rodzinnej pracowników i emerytów uprawnionych)
 • Prawidłowość przyznawania, wydatkowania i rozliczania środków funduszu dla pracowników, emerytów i ich rodzin oraz innych osób uprawnionych:
  – świadczenia dozwolone
  – świadczenia urlopowe
  – „wczasy pod gruszą”, dopłaty do wypoczynku
  – pomoc i świadczenia pieniężne w przypadkach losowych oraz klęsk żywiołowych
  – dopłaty i świadczenia dla dzieci oraz emerytów
  – świadczenia w szkołach i placówkach likwidowanych
  – nowe świadczenia i pomoc
 • Świadczenia z zakładowego funduszu w aspekcie naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS  świadczenia zwolnione, opodatkowane i oskładkowane w 2018 r.)
 • Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej (umowa, granice odpowiedzialności, rozliczenie i obsługa
  Omówienie załączonego projektu regulaminów (zalecane jest posiadanie przez uczestników na szkoleniu ”własnych regulaminów i wewnętrznych regulacji” celem przeanalizowania konkretnych rozwiązań)
 • Omówienie przykładowego ”planu dochodów i wydatków zfśs”
 • Odpowiedzi na pytania uczestników.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 22.10.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 5 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych.

Termin zgłoszenia do: 29 października 2018 r.

szkolenie zlecone:  Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl