Slider

Zagospodarowanie wód opadowych po nowelizacji Prawa wodnego

Data i miejsce: 26 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 19 kwietnia 2019 r.

Adresaci: pracownicy Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Zarządów Zlewni Wód Polskich, Przedsiębiorstw Wodno – Kanalizacyjnych.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie wiedzy odnośnie obowiązujących przepisów regulujących zagospodarowanie wód opadowych oraz ponoszenia opłat za ich odprowadzanie, zdobycie umiejętności prowadzenia postępowania administracyjnego w tym przedmiocie.

Prowadzący: Etatowy członek SKO w Krakowie, asystent Sędziego Sądu Najwyższego, doświadczony trener i wykładowca, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim – Wydział Prawa i Administracji.

Program:
I.             Ogólne omówienie problematyki zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
w nowym stanie prawnym, wprowadzonym:

 • ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
 • nowelizacjami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (data wejścia w życie styczeń 2018 r., grudzień 2017 r.)

  II. Nowe pojęcia ustawowe.
 • Znowelizowana definicja ścieków. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i innych aktach prawnych.

III.          Korzystanie z wód – rodzaje i zasady korzystania z wód.

 • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej – jako nowy rodzaj szczególnego korzystania z wód (art. 269 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne)

  IV. Usługi wodne. Na czym polega świadczenie usług wodnych. Katalog usług wodnych

 • Usługa wodna obejmująca odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnychwód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;

  V. Opłaty za usługi wodne
  . Procedura ustalania.
 • Informacja o wysokości opłaty.
 • Forma i konieczne elementy treści informacji.
 • Wymogi prawidłowego doręczenia informacji – zakres zastosowania przepisów k.p.a.
 • Reklamacja wysokości opłaty za usługi wodne. Przypadki, kiedy reklamacja przysługuje i dopuszczalna częstotliwość jej składania.
 • Procedura rozpatrzenia reklamacji.
 • Forma i skutki uznania reklamacji.
 • Decyzja o nieuznaniu reklamacji. Sposób zaskarżenia decyzji i jego wpływ na jej wykonalność.
 1. Decyzja o wysokości opłaty. Kiedy wydawana?
 • Treść decyzji o wysokości opłaty.
 • Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty.
 • Wszczęcie postępowania, termin do wydania decyzji, uprawnienia zobowiązanego do poniesienia opłaty jako strony postępowania.
 • Wykonalność decyzji i sposób jej zaskarżenia.
 • Termin i sposób uiszczenia opłaty przez zobowiązanego.
 1. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Ulgi w uiszczaniu opłat i procedura ich udzielania.
 2. Przymusowe ściągnięcie opłat za usługi wodne. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  VI. Opłata za odprowadzanie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

 3. Pojęcia: kanalizacji deszczowej , kanalizacji zbiorczej.
 4. Podmioty ponoszące opłatę. Osoby fizyczne? Gminy? Przedsiębiorstwa wod. – kan.?
 5. Wysokość opłaty. Sposób ustalania i obliczania.
 • Różnice w zakresie składowych i sposobu obliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
  w ramach systemów kanalizacyjnych na terenach miast i wsi.
 1. Procedura administracyjna ustalania wysokości opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Obowiązki organów Wód Polskich.
 2. Rozliczenie kosztów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z podmiotami prywatnymi korzystającymi z publicznej kanalizacji deszczowej. Zakres zastosowania przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
  o gospodarce komunalnej.

VII. Opłata z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości
o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 1. Podmioty ponoszące opłatę
 2. Wyłączenia z obowiązku ponoszenia opłaty
 3. Pojęcia: nieruchomości, obszaru, systemów kanalizacji otwartej/zamkniętej – koniecznych dla ustalenia przesłanek naliczenia opłaty.
 4. Wysokość opłaty. Sposób ustalania i obliczania wysokości opłaty.
 5. Procedura ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 • Obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta miasta jako organu właściwego.
 • Zakres zastosowania przepisów k.p.a. dla ustalenia opłaty retencyjnej – odrębności w stosunku do sposobu postępowania organów Wód Polskich dla ustalania innych opłat za usługi wodne.
 • Obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta miasta w zakresie wyjaśnienia stanu faktycznego. O co i w jaki trybie można wzywać podmioty zobowiązane do poniesienia opłaty?

VIII. Niewłaściwe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych a naruszenie stosunków wodnych w świetle przepisów  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz art. 234 ust. 3 i innych ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 12.04.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje:  materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające
na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi
z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów