Slider

Zagadnienia podziałów nieruchomości – najnowsze orzecznictwo

4 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnikom zostanie przekazana zostanie wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu podziałów nieruchomości w oparciu o aktualne orzecznictwo. W tematyce szkolenia uwzględnione zostaną również zagadnienia związane ze skutkami prawnymi decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 

ADRESACI:

Pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych, wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

PROGRAM:

 1. Rodzaje podziałów nieruchomości.
 2. Zasady opiniowania podziałów nieruchomości w oparciu:
 • ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzję o warunkach zabudowy,
 • przepisy odrębne.
 1. Procedura podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego.
 2. Dostęp do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału.
 3. Zasady dokonywania podziału;
 • Podmioty uprawnione do wnioskowania o podział,
 • Dokumenty niezbędne do wnioskowania o podział,
 • Opiniowanie projektu podziału,
 • Zawieszenie postępowania,
 • Podjęcie postępowania,
 • Treść decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
 1. Skutki prawne wydzielenia działek  pod drogi publiczne.

KORZYŚCI:

 • Zdobycie wiedzy nt. zasad opiniowania podziałów nieruchomości.
 • Uzyskanie informacji m.in. na temat zasad dokonywania podziałów nieruchomości.
 • Zapoznanie się z problematyką skutków prawnych wydzielenia działek pod drogi publiczne.

PROWADZĄCA:

Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Obecnie Naczelnik Wydziału Nieruchomości w Urzędzie m. st. Warszawy. Absolwentka Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  21 czerwca 2019  r. cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 27 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres mailto:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów