Slider

Zagadnienia dotyczące prowadzenia postępowań w zakresie renty planistycznej i opłat adiacenckich – najnowsze orzecznictwo

28 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnikom zostanie przekazana wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu renty planistycznej, opłat adiacenckich oraz analizy zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

ADRESACI:

Pracownicy administracji samorządowej zajmujący się planowaniem przestrzennym.

PROGRAM:

 1. Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Obowiązek czy uprawnienie gminy do wszczęcia postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej.
 • warunki niezbędne dla naliczenia opłaty,
 • analiza pojęcia „zbycie nieruchomości”
 • specyfika prowadzenia postępowania z wniosku strony,
 • wycena nieruchomości w celu naliczenia opłaty,
 • termin wniesienia opłaty.
 1. Roszczenia odszkodowawcze właścicieli na skutek:
 • braku możliwości korzystania z nieruchomości,
 • obniżenia wartości nieruchomości,
 • skutki finansowe zwłoki w rozpoznaniu wniosku,
 • postępowanie dowodowe, obowiązki strony,
 • termin przedawnienia roszczeń.
 1. Opłata adiacencka w związku z podziałem nieruchomości.
 • treść uchwały w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty.
 • przesłanki warunkujące wszczęcie postępowania w sprawie naliczenia opłaty,
 • termin uprawniający organ do naliczenia opłaty,
 • sposób określenia wartości nieruchomości przy naliczaniu opłaty,
 • podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty.
 • Opłata adiacencka wynikająca z budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 • przesłanki skutkujące koniecznością wszczęcia postępowania w sprawie naliczenia opłaty,
 • analiza pojęcia „budowa urządzeń infrastruktury technicznej”,
 • podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty,
 • termin uprawniający organ do naliczenia opłaty,
 • wycena nieruchomości.

KORZYŚCI:

 • Zdobycie wiedzy nt. ustawowych ograniczeń w zakresie terminu wszczęcia postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej.
 • Uzyskanie informacji m.in. na temat: jak należy interpretować pojęcie zbycia nieruchomości, czy zbycie udziału stanowi przesłankę do naliczenia opłaty planistycznej.
 • Poznanie specyfiki prowadzenia postępowania z wniosku strony o naliczenie opłaty planistycznej. 

PROWADZĄCA: 

Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Obecnie Naczelnik Wydziału Nieruchomości w Urzędzie m. st. Warszawy. Absolwentka Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego. 

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  14 sierpnia  2019  r. cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 21 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów