Slider

Zadania i uprawnienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę w świetle przepisów Karty Nauczyciela z uwzględnieniem najnowszych zmian

9 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

polecamy Państwa uwadze szkolenie, podczas którego omówione zostaną kompleksowo zadania organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe w świetle nowych regulacji ustawowych.

ADRESACI:

pracownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego wykonujący zadania z zakresu edukacji, a także pracownicy zespołów ekonomiczno–administracyjnych obsługujących szkoły i placówki.

PROGRAM:

 1. Podział kompetencji pomiędzy organy jednostki samorządu terytorialnego – prawidłowa realizacja właściwości w świetle Karty Nauczyciela.
 2. Akty prawa miejscowego stanowione na podstawie Karty Nauczyciela:
  • regulamin wynagradzania nauczycieli,
  • regulacje dotyczące czasu pracy nauczycieli i ich rozliczania,
  • regulacje dotyczące funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  • regulacje dotyczące finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
 3. Analiza wysokości wynagrodzeń nauczycieli w roku budżetowym.
 4. Zadania organu prowadzącego w awansie zawodowym nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzaminacyjnego.
 5. Zadania organu prowadzącego w zakresie wyposażenia szkoły lub placówki.
 6. Udział organu prowadzącego w tworzeniu i gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
 7. Udział w procedurze oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki.
 8. Udział organu prowadzącego w ruchu kadrowym nauczycieli.
 9. Pozostałe zadania organu prowadzącego.

KORZYŚCI:

poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat stosowania w praktyce delegacji ustawowych zawartych
w ustawie – Karta Nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień w zakresie ruchu kadrowego
oraz stanowieniem aktów prawa miejscowego.

PROWADZĄCY:

specjalista z zakresu prawa oświatowego, od dziewiętnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu  zarządzania szkołami, wykładowca na szkoleniach o tematyce oświatowej, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 26 sierpnia 2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.).
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 2 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów