Slider

Zadania i uprawnienia Komisji Rewizyjnej związane z wykonywaniem funkcji kontrolnej rady w zakresie budżetu, finansów oraz realizacji zadań przez organ wykonawczy i jednostki podległe – kompendium wiedzy i harmonogram działań w 2019 r.

Data i miejsce: 8 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00-15.00 — ul. Floriańska, I p., 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia: do 1 kwietnia 2019 r.

Adresaci: przewodniczący organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), radni, członkowie Komisji Rewizyjnych oraz pozostałych komisji organów stanowiących, pracownicy biur rad, kontroli zarządczej oraz audytu.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy nt. sposobu prawidłowego realizowania szczególnych obowiązków i uprawnień w wykonywaniu funkcji kontrolnej i opiniodawczej. ograniczeń  w zakresie uprawnień kontrolnych komisji oraz obszarów ryzyka do objęcia kontrolą (przykłady). Problematyka ochrony danych. Uczestnicy poznają kompendium wiedzy i harmonogram działań w 2019 roku, zasady planowania i techniki wykonywania kontroli, precyzowania nieprawidłowości i zarzutów, formułowania wniosków i projektów zaleceń do zaakceptowania przez radę a także obieg dokumentacji i procedurę przedstawiania wyników  i materiałów Komisji Rewizyjnej pod obrady Rady jst.  Uczestnicy otrzymają harmonogram działań komisji rewizyjnej w roku budżetowym (zestawienie tabelaryczne).

Prowadzący: prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i  finansów publicznych , w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener
i wykładowca  (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych i bankowości).

Program:

  1. Wprowadzenie – aktualny stan prawny
  2. Rola i ranga działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnych organów stanowiących
  3. Zasady jawności, przejrzystości i dostępności do dokumentów i trybu pracy komisji  rewizyjnej
  4. Skład i zadania komisji rewizyjnej (sprawozdanie i plan kontroli rocznych)
  5. Uprawnienia i granice kontroli w jednostkach podległych.
  6. Zasady nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi oraz podmiotach leczniczych – czy i w jaki sposób może być wykonywana?
  7. Technika wykonywania kontroli (upoważnienie, protokół, metody, ograniczony dostęp do dokumentów, ochrona danych osobowych, anonimizowanie)
  8. Obowiązki komisji rewizyjnej w zakresie zgłaszania „ zawiadomienia ” o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – procedury, wskazanie typowych naruszeń dyscypliny finansów publicznych, omówienie postępowania „ krok po kroku ”.
  9. Współpraca z organem wykonawczym w zakresie zadań kontrolnych i uzyskania informacji o wynikach kontroli finansowych oraz audytu przeprowadzanego w jednostce samorządu terytorialnego i jednostkach podległych
  10. Wyłączenie postępowania skargowego z obowiązkowych zadań komisji rewizyjnej.
  11. Nowy charakter „ sesji absolutoryjnej”
  • Raport o stanie gminy – debata, votum zaufania
  • Budżet, WPF wykonanie za rok poprzedni – dyskusja, głosowanie, absolutorium.
  1. Istota absolutorium (harmonogram):
  • absolutorium budżetowe – skwitowanie dla zarządu z wykonania budżetu
  • absolutorium – (udzielenie / nieudzielenie ) z innych przyczyn niż wykonanie budżetu, konsekwencje prawne
   i proceduralne oraz referendum w sprawie odwołania wójta .
  1. Zasada dokonywania przez Komisję Rewizyjną oceny:
  • sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
  • sprawozdania z wykonania planu finansowego
  • informacji o stanie mienia
  1. Sesja absolutoryjna – charakter wniosku Komisji Rewizyjnej oraz przebieg głosowania
  2. Zadania Komisji Rewizyjnej w procedurze związanej z referendum w sprawie odwołania wójta z innej przyczyny niż nieudzielenia absolutorium
  3. Zarząd komisaryczny i program poprawy sytuacji gminy
  4. Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody i regionalnej izby obrachunkowej nad uchwałami absolutoryjnymi (orzecznictwo)
  5. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia
  6. Załącznik;
  • Harmonogram działań komisji rewizyjnej w roku budżetowym( zestawienie tabelaryczne)

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 25.03.2019 r. – cena promocyjna  390 zł
+ VAT (23% lub zw.).

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika
w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów