Slider

Zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – szkolenie przekrojowe

Data i miejsce: 9 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–14.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 2 kwietnia 2019 r.

Adresaci: członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy urzędów współpracujący
z komisjami oraz pracownicy biur obsługi rady gminy.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: w trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą aktualną wiedzę dotyczącą zakresu prac komisji rozwiązywania problemów alkoholowych –zarówno związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
i przemocy w rodzinie, jak również opiniowania wniosków o zezwolenia i kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Wymóg odbycia szkolenia przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wynika z art. 41 ust. 4 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
.

Prowadzący: prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

 Program:

 1. Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustawa  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania
 2. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku
  (w tym: rodzaje tytułów prawnych, Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania  – jak je badać, uzyskanie opinii  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 3. Nowelizacja KPA i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań podczas wydawania zezwoleń
  na sprzedaż alkoholu – nowe obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych
 4. Nowelizacja ustawy z dnia 10.01.2018 r. – między innymi nowe obowiązki rad gmin w zakresie uchwał dot. sprzedaży alkoholu
 5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a obowiązki wynikające z RODO
 6. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ
  na zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 7. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty i dokonać podziału na raty, zwrot opłaty, forma naliczenia opłaty
 8. Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez internet
 9. Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo
 10. Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych w świetle obowiązującego prawa
 11. Inne rodzaje postępowań dot. zezwoleń: Jak wygasić zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu
 12. Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: nowe zasady naliczania opłat, zmiana sankcji za niedokonanie opłaty w terminie, nowe zasady wydawania zezwoleń jednorazowych i cateringowych.
  Inne projekty nowelizacji.
 13. Przekazywanie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej informacji o zezwoleniach na sprzedaż alkoholu, wydawanych przez gminę
 14. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle ustawy – Prawo przedsiębiorców: wymagane dokumenty, prawa
  i obowiązki przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń
 15. Dyskusja, wymiana doświadczeń.
 16. cena:      440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 26.03.2019 r. – cena promocyjna 390  zł + VAT (23% lub zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia
lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia:  Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów