Slider

„Wywłaszczenie” przez ograniczenie korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Praktyka, orzecznictwo, poglądy organów kontroli

2 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przybliżenie aktualnej problematyki związanej ograniczeniem korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na realizację inwestycji sieciowych wbrew woli właściciela oraz konsekwencjami takiej decyzji po stronie organu i po stronie właścicielskiej.

ADRESACI:

Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, realizujący czynności zastrzeżone dla starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. 

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie:
 • Kompetencje starosty w obszarze ograniczania korzystania z nieruchomości – kompleksowe omówienie i zestawienie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustaw szczególnych.
 • Umiejscowienie art. 124 u.g.n. w systemie gospodarowania nieruchomościami oraz w systemie wpływu organów władzy na korzystanie z nieruchomości prywatnych.
 1. Zastosowanie art. 124 u.g.n. w praktyce funkcjonowania organu
 • Przesłanki ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez starostę, oraz wyłączenia i ograniczenia w zastosowaniu przepisu.
 • Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji starosty – w jakich przypadkach nie ma podstaw do jego nadawania (przestawienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych);
 • Podmiot wnioskujący o zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie ciągów
  i urządzeń oraz jego uprawnienia i obowiązki.
 • Przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego i roszczenia odszkodowawcze z tym związane. Czy starosta może być adresatem żądań
  i roszczeń właściciela?

3. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej wnioskiem
o zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie ciągów lub urządzeń

 • Rokowania poprzedzające ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – w jaki sposób powinny być przeprowadzone? Przedstawienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych;
 • Przesłanka uniemożliwienia dalszego prawidłowego korzystania
  z nieruchomości w sposób dotychczasowy oraz jej aktualna interpretacja
  w praktyce działania organów oraz w orzecznictwie.
 • Roszczenie o wykup nieruchomości oraz sposób jego realizacji przez właściciela
  i warunki skuteczności;

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat zastosowania art. 124 u.g.n. w praktyce.
 • Uzyskanie informacji m.in. na temat roszczeń o wykup nieruchomości oraz sposób jego realizacji przez właściciela i warunki skuteczności. 

PROWADZĄCY: 

Doświadczony trener, od 2008 r. prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 r.). Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.

CENA:

480  zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  19 lipca 2019  r.  cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 26 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów