Slider

Wywiad środowiskowy. Podstawowe narzędzie dowodowe w sprawach z zakresu pomocy społecznej – prawidłowe przeprowadzenie i sporządzenie wywiadu i jego wpływ na rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej w świetle najnowszego orzecznictwa

data i miejsce: 11 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci:  pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami, orzecznictwem oraz problemami praktycznymi związanymi z wywiadem środowiskowym. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem ostatnich zmian w pomocy społecznej.

prowadzący: specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy SKO w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik.

program:

 •  Szczególne znaczenie wywiadu środowiskowego jako szczególnego środka dowodowego
 • Powiazanie wywiadu z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego
 • Prawidłowe zawiadomienie o terminie przeprowadzenia wywiadu- odmienne skutki  procesowe braku zawiadomienia i zawiadomienia prawidłowego
 • Ustalenie samotnego gospodarowania i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego warunkujące prawidłowe przyznanie pomocy, odpowiednie formułowanie pytań do Stron , zapis wywiadu, konfrontacja stron z zapisami pracownika
 • Ustalenie sytuacji dochodowej strony , konieczność znajomości przez pracownika socjalnego orzecznictwa dotyczącego dochodu , elementy dochodu które mogą być wliczane do dochodu w zależności od ustaleń pracownika socjalnego
 • Prawidłowe sporządzanie wywiadu w sytuacji braku podpisu, dysfunkcji fizycznej strony
 • Wywiad z osoba ubezwłasnowolnioną- wywiad z opiekunem prawnym, możliwość dwóch wywiadów
 • Wywiad alimentacyjny- wpływ na postępowanie , działanie pracownika socjalnego i organu w sytuacji braku zgody na przeprowadzenie wywiadu przez rodzinę osoby ubiegającej się o pomoc
 • Brak możliwości przeprowadzenia wywiadu a możliwość przyznania pomocy ( dowodzenie trudnej sytuacji strony, prawidłowe uzasadniania rozstrzygnięć)
 • Wywiad na potrzeby skierowania do domu pomocy społecznej -szczególne wymogi dotyczące ustalenia sytuacji rodzinnej, majątkowej w tym dożywocia, brak alimentacji ze strony rodziny
 • Rozróżnienie wywiadu alimentacyjnego i wywiadu środowiskowego
 • Wywiad na potrzeby ustalenia odpłatności za dps-zawiadamianie rodziny o wywiadzie oraz o skutkach braku przeprowadzenia wywiadu-przejście z trybu wywiadu środowiskowego na tryb wezwań z kpa
 • Wywiad na potrzeby ustalenia opieki nad osobą niepełnosprawną lub dzieckiem na potrzeby świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego –specyfika wywiadu, konieczność dostosowania wywiadu środowiskowego do odrębnych postepowań
 • Wywiad weryfikujący –terminy, zawiadomienia , pouczenia o skutkach nieprzeprowadzenia wywiadu

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 28.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 4 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów