Slider

Wypełnianie mandatu radnego w kadencji 2018-2023, nowe zadania i obowiązki – zmiany w statutach jst

data i miejsce: 6 lutego 2019 r. w godz. 10.00-15.00 — ul. Floriańska, I p., 31-019 Kraków

adresaci: przewodniczący rad, radni, członkowie komisji rad, pracownicy biur rady, pracownicy odpowiedzialni za  transmisję sesji, umieszczanie na BIP, stronie internetowej materiałów z sesji, a także interpelacji i zapytań radnych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej zmian w ustawach samorządowych, które należy wprowadzić do stosowania w działalności organu stanowiącego w kadencji 2018-2023 oraz wskazanie – jakich zmian  należy dokonać właściwych w statutach jst.

prowadzący: prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i  finansów publicznych , w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener i wykładowca  (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych i bankowości).

program:

 1. Wprowadzenie – podstawy działania samorządu terytorialnego
 2. Rada gminy (powiatu) jako organ stanowiący i kontrolny – zadania.
 3. Rola pracowników biura rady, informatyków obsługujących sesje
 4. Zasada jawności i przejrzystości funkcjonowania rady i radnych
 5. Komisje rady – komisje obligatoryjne i fakultatywne, szczególne zadania dla komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji
 6. Funkcjonowanie Rady: porządek i przebieg sesji, nagrywanie sesji i imienne wykazy głosowań, sposób głosowania, podejmowane rozstrzygnięcia, procedowanie, uchwały, protokoły sesji, protokoły komisji
 7. Interpretacje i zapytania – nowe zasady
 8. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady oraz przewodniczących komisji
 9. Podstawowe prawa i ochrona radnego:
 • uzyskiwanie informacji na temat działania organów gminy – nowe uprawnienia radnych
 • zwolnienie z obowiązków zawodowych, a mandat radnego
 • dieta
 • ochrona stosunku pracy
 • ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków – funkcjonariusz publiczny.

10. Podstawowe obowiązki radnego:

 • uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucjach
 • kontakt z wyborcami
 • ochrona danych osobowych – RODO
 • etyka wykonywania mandatu radnego
 • inne obowiązki radnych

11. Ograniczenia i zakazy dotyczące radnych – wyłączenie radnego

12. Oświadczenia majątkowe i skutki jego niezłożenia:

 • majątek objęty treścią oświadczenia – majątek odrębny, majątek wspólny małżonków – czy konieczne jest wskazywanie dochodów małżonka?
 • podstawowe zasady wypełniania oświadczeń
 • terminy składania oświadczeń majątkowych – specyfika pierwszego i ostatniego roku kadencji w aspekcie oświadczeń majątkowych
 • korekty oświadczeń majątkowych
 • skutki (sankcje) niezłożenia oświadczenia majątkowego

13. Podział Radnych oraz zadania poszczególnych komisji w przygotowaniu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej,         Raportu o Stanie Gminy – zasady i terminy

14. Omówienie – zestawienie zmian ustawowych dotyczących funkcjonowania rady w związku ze zwiększeniem uprawnień  obywateli do kontroli nad pracą rady – nowe obowiązki i uprawnienia, aktualizacja statutów jst.

15. Ustawowe zadania uchwałodawcze rady w kadencji 2018-2023:

 • uchwała w sprawie określenia warunków dot. budżetu obywatelskiego
 • uchwała w sprawie zmian statutu jst.
 • uchwała w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy i debacie nad raportem
 • uchwala w sprawie przeprowadzenia referendum o odwołanie wójta z powodu nie uzyskania wotum zaufania
 • uchwała w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 23.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do 30 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska,   e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów