+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

WYKONYWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPADKOBIERCY PRZEZ GMINY

SZKOLENIE

WYKONYWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPADKOBIERCY PRZEZ GMINY

ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe
i księgowania masy spadkowej oraz weryfikowania zawiadomień

przesłanych przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego

 

15 listopada 2018, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Gminy, zgodnie z Kodeksem cywilnym, są spadkobiercami ustawowymi w przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu i nie ma krewnych powołanych do dziedziczenia
z ustawy, albo spadkobiercy spadek odrzucili. Z reguły w takich przypadkach w masie  spadkowej pojawiają się długi, które gminy muszą rozliczać. W roku 2016 wszedł w życie  art. 111c Prawa bankowego, na podstawie którego banki mają obowiązek informowania gmin o tzw. „martwych kontach”. Powoduje to konieczność prowadzenia postępowań weryfikujących, czy gmina faktycznie jest powołana do dziedziczenia.

W związku z realizowanymi w gminach kontrolami NIK w powyższym zakresie, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, które jest doskonałą okazją zdobycia praktycznej wiedzy niezbędnej do prawidłowego zweryfikowania sprawy pod kątem dziedziczenia po danej osobie przez gminę.

ADRESACI:

Pracownicy urzędów gmin zajmujący się sprawami spadkowymi, księgowaniem przychodów i wydatków gminy oraz kontrolą wewnętrzną.

PROGRAM:

 1. Dziedziczenie ustawowe przez gminy:
 • Dziedziczenie ogólnie.
 • Przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenie spadku.
 1. Sporządzenie spisu inwentarza spadku:
  • Cel sporządzenia spisu inwentarza.
  • Przygotowanie wniosku o spis inwentarza.
  • Poszukiwania masy spadkowej.
 2. Właściwe ujęcie w ewidencji księgowej odziedziczonej przez gminę masy spadkowej:
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający zidentyfikowanie dochodów i wydatków gminy związanych z postępowaniami spadkowymi.
  • Wyodrębnienie kont po stronie przychodów i wydatków z tytułu dziedziczenia.
  • Księgowanie aktywów i pasywów na podstawie danych ze spisu inwentarza.
  • Przeksięgowywanie zweryfikowanych zobowiązań z tytułu długów spadkowych.
 1. Zawiadomienia przesyłane przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego:
  • Rejestrowanie wpływających zawiadomień.
  • Weryfikacja zawiadomień celem ustalenia potencjalnego dziedziczenia przez gminę.
  • Występowanie do sądów z wnioskami o stwierdzenie nabycia spadku.
 2. Kontrola zarządcza wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy:
  • Uwzględnienie spraw spadkowych w procedurach kontroli zarządczej.
  • Definiowanie ryzyka w obszarze spraw spadkowych.
  • Okresowa kontrola prowadzonych postępowań.
 3. Długi spadkowe:
  • Ocena konieczności spłaty długów spadkowych.
  • Kolejność zaspokajania wierzycieli spadkowych.
  • Prowadzenia negocjacji dot. spłaty długów spadkowych.
  • Wyliczanie proporcjonalnych kwot należnych wierzycielom spadkowym.
 4. Dodatkowe informacje o dziedziczeniu:
 • Spadkobiercy ustawowi i testamentowi.
 • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.
 1. Pytania i odpowiedzi.
 2. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego zweryfikowania sprawy pod kątem dziedziczenia po danej osobie przez gminę, ustalania majątku spadkowego (aktywów i pasywów), występowania o sporządzenie spisu inwentarza spadku, weryfikacji i negocjacji ewentualnej spłaty długów spadkowych, właściwego księgowania masy spadkowej w księgach rachunkowych gminy.

PROWADZĄCY:

Wieloletni pracownik administracji samorządowej, zajmujący kierownicze stanowisko w urzędzie gminy, praktyk w prezentowanej dziedzinie.

CENA:

450 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 450 zł brutto.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 9.11.2018 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.