Slider

Wydawanie decyzji środowiskowych – zmiany w 2019 r.

4 listopada  2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas którego zostaną szczegółowo omówione najnowsze zmiany w procedurze wydawania decyzji środowiskowych, wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku.

ADRESACI:

Pracownicy jst  zaangażowani w wydawanie decyzji środowiskowych pracownicy urzędów, jednostek organizacyjnych urzędów, instytucji i spółek publicznych zaangażowani w budowę, rozbudowę i przebudowę budynków i infrastruktury, które to czynności mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,  przedsiębiorcy realizujący inwestycje wymagające uzyskania decyzji środowiskowej.

PROGRAM:

 1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – wejście w życie;
 2. Przepisy przejściowe;
 3. cel wprowadzanych zmian;
 4. Likwidacja postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby oos;
 5. Zmiany we właściwości organów;
 6. Kiedy uzgodnienie, a kiedy opinia?
 7. zmiany w załącznikach do wniosku;
 8. zmiany w procedurze wydłużenia ważności decyzji;
 9. ustalenie kręgu stron po nowemu;
 10. doręczenia po nowelizacji;
 11. Zawieszenie postępowania;
 12. przesłanki odmowy wydania decyzji;
 13. Kryteria dla autorów raportu;
 14. Zmiana w KPA w związku z RODO;
 15. Uwagi ogólna na temat postępowań;
 16. Pytania i dyskusja.

KORZYŚCI:

Zapoznanie się z najnowszymi zmianami w procedurze wydawania decyzji środowiskowych, wprowadzonymi ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku.

PROWADZĄCY:  

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 21 października 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 29.10.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc


REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów