Slider

Wybrane zagadnienia z zakresu funduszu alimentacyjnego, z uwzględnieniem projektu tzw. Pakietu alimentacyjnego. Ochrona danych osobowych w funduszu

10 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną problemy, z jakimi pracownicy ośrodków pomocy społecznej spotykają się w swojej codziennej pracy. Podstawową korzyścią dla uczestników będzie możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem sądowym, praktyką innym ośrodków oraz wytycznymi ze strony organów kontrolnych, ministerstwa oraz NIK-u. Zaprezentowane zostaną ponadto założenia tzw. pakietu alimentacyjnego, czyli zmian, które mają obowiązywać w 2019 r.

ADRESACI:

kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej. 

PROGRAM:

 1. Postępowanie w stosunku do dłużnika alimentacyjnego:
 • przesłanki wszczęcia postępowania;
 • wymogi formalne wniosku;
 • wniosek wierzyciela a wymogi RODO.
 1. Obowiązki informacyjne w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego.
 2. Wywiad alimentacyjny. Jak uzyskać dane na temat dłużnika?
 3. Obowiązki organów wynikającego z art. 20 7 k.k.
 4. Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – praktyczne wątpliwości; uchylenie i zmiana decyzji, prawa dłużnika alimentacyjnego.
 5. Ponowny wniosek dotyczący tego samego dłużnika – zasady postępowania.
 6. Powództwo przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu – analiza przypadku.
 7. Umorzenie i rozłożenie na raty zadłużenia alimentacyjnego.
 8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
 • krąg osób uprawnionych; świadczenia z funduszu dla osób mieszkających za granicą i cudzoziemców;
 • ustalanie składu rodziny, obliczanie dochodu, utrata, uzysk; dochód z gospodarstwa rolnego;
 • przesłanki negatywne do uzyskania świadczeń z funduszu; uprawnienia rodziny zastępczej i opiekunów prawnych;
 1. Postępowanie w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu:
 • kto jest stroną postępowania;
 • obowiązki organu wynikające z RODO; klauzula informacyjna z art. 13 RODO;
 • zakres obowiązku samodzielnego uzyskania informacji przez organ.
 1. Świadczenia nienależne – przesłanki uznania świadczenia za nienależne, tryb postępowania, zasady odstąpienia od żądania zwrotu świadczeń nienależnych.
 2. Uchylenie lub zmiana decyzji w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu.
 3. Propozycje zmian zawarte w tzw. pakiecie alimentacyjnym:
 • aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych;
 • zmiany w prawie pracy – zatrudnianie dłużników alimentacyjnych, obowiązki
  i odpowiedzialność pracodawców, uprawnienia PIP
 • zwiększone możliwości egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych;
 • nowe obowiązki informacyjne organów publicznych wobec organów egzekucyjnych;
 • założenia dotyczące wydatkowania środków pozyskanych od dłużników egzekucyjnych.
 1. Panel dyskusyjny.

KORZYŚCI:

 • Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów normujących problematykę świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych w sprawach z zakresu funduszu alimentacyjnego.
 • Materiały szkoleniowe zawierać będą wyciąg z aktualnych aktów prawnych oraz wybrane przykłady z orzecznictwa sądowego.

PROWADZĄCY: 

doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej. 

CENA:

440  zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  26 czerwca  2019  r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 3 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres mailto:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów