+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Wybrane nowości w regulacjach prawnych zaprojektowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2019 rok

data i miejsce: 7 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dyrektorzy i pracownicy ZEAS-ów, Centrów Usług Wspólnych, pracownicy odpowiedzialni za sprawy kadrowe i SIO.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy nt. zmian przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania szkół i placówek oświatowych planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2019 rok.

prowadzący: specjalistka z zakresu prawa oświatowego, ochrony danych osobowych i  Systemu Informacji Oświatowej  z doświadczeniem pracy w samorządzie.

program:

Nowe regulacje w projektowanym rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w zakresie:

 • obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami
 • organizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego
 • wprowadzenia minimalnego czasu trwania przerw
 • informowania kuratora oświaty o zawieszeniu zajęć
 • Doprecyzowania dotychczasowych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny w szkołach

Proponowane nowe rozwiązania:
– w ustawie Prawo oświatowe:

 • zapewnienie warunków umożliwiających realizację opieki stomatologicznej
 • zapewnienia przez szkołę podstawową uczniom pomieszczeń umożliwiających bezpieczne spożycie posiłków
 • przeciwdziałanie narkomanii w szkołach i placówkach
 • doprecyzowanie przepisów dotyczące przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym
 • doprecyzowanie zasad opiniowania arkuszy organizacji pracy szkoły przez zakładowe organizacje związkowe
 • przepisy dotyczące korzystania z wychowania przedszkolnego
 • przepisy dotyczące ustalania obwodów szkół podstawowych

-w ustawie Karta Nauczyciela

 • określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze
 • doprecyzowanie kwestii ustalania oceny pracy dyrektora szkoły
 • doprecyzowanie kwestii dotyczącej prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu

– w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

 • dotyczące ustalania kwoty dotacji dla szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
 • dotyczące wyboru szkoły lub placówki wychowania przedszkolnego, która będzie otrzymywać dotację, w przypadku, gdy ten sam uczeń uczęszcza do dwóch szkół lub placówek
 • doprecyzowanie definicji organu rejestrującego, który w myśl przepisów ustawy jest podmiotem zobowiązanym do udzielania dotacji

zmiana przepisu dotyczącego sposobu wyliczania wskaźnika zwiększającego

– w ustawie o systemie informacji oświatowej (SIO)

Regulacje w sprawie awansu zawodowego nauczycieli zaprojektowane w nowym rozporządzeniu, dostosowujące akt wykonawczy do zmian w rozdziale 3a Karty Nauczyciela

 • skrócenie terminu składania przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • nowe obowiązki opiekuna stażu
 • zmiany w regulacji dotyczącej dokumentacji załączanej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego
 • praktyczna forma zaprezentowania przez nauczyciela wiedzy i umiejętności podczas postępowania egzaminacyjnego
 • rozszerzenie katalogu wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 24.10.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 31 października 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl