+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Wybrane aspekty działalności nadzorczej podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej spzoz

data i miejsce: 3 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I piętro, 31-019 Kraków.

adresaci: członkowie zarządów jst odpowiedzialni za sprawy zdrowia, członkowie rad społecznych
spzoz, skarbnicy jst, dyrektorzy/kierownicy i pracownicy wydziałów zdrowia i innych komórek organizacyjnych nadzorujących podmioty lecznicze w jst, kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni; osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z narzędziami niezbędnymi do realizacji zadań nadzorczych podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej, a także zarządzania majątkiem i wydatkowania środków publicznych przez podmiot leczniczy. Uczestnicy zapoznają się z metodami analizy i oceny sytuacji finansowej spzozu i obowiązkami związanymi z pokryciem jego straty, a także jak monitorować prawidłowości wykorzystania dotacji. Przedstawione zostaną nowe zadania podmiotu tworzącego wynikające z nowelizacji ustawy o działalności leczniczej tj. ocena raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej spzozu i przyjęcie programu naprawczego. Praktyczne aspekty obowiązków ustawowych zostaną przybliżone w przykładach, case study, ćwiczeniach w grupach.

prowadzący: doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

program:


I. Przepisy regulujące gospodarkę finansową podmiotów leczniczych oraz zasady
nadzoru podmiotu tworzącego

II. Monitorowanie wskaźników związanych z sytuacją finansową spzozu w kontekście obowiązku pokrycia jego straty:

 • okresowy/końcowy wynik finansowy a wartość amortyzacji
 • analiza sprawozdań okresowych
 • monitorowanie wykonania planu finansowego – odchylenia, korekty
 • wskaźnik i struktura zadłużenia
 • procedura formalna pokrycia ujemnego wyniku
 • inne warianty postępowania w przypadku straty

III. Dotacje ze środków publicznych w spzoz w myśl przepisów działu V ustawy o działalności leczniczej

 • zasady przekazywania środków publicznych przez podmioty tworzące
 • wartość inwestycji a wartość dotacji – współczynnik dofinansowania przed i po realizacji zadania,
 • umowa dotacji i jej realizacja
 • Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – obowiązek opiniowania zamierzeń inwestycyjnych
 • kontrola wykorzystania środków, najczęściej występujące nieprawidłowości, dyscyplina finansów publicznych

IV. Nowe obowiązki podmiotu tworzącego w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową sp zozu w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej

4.1.   Raport ekonomiczno-finansowy składany przez kierownika sp zozu do 31 maja

1)      Wskaźniki ekonomiczno-finansowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia:

 • zyskowności,
 • płynności finansowej,
 • efektywności zarządzania przepływami finansowymi,
 • zadłużenia.

2)      Elementy składowe raportu finansowego:

 • analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za miniony rok – roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ jako podstawa przygotowania raportu.
 • prognoza sytuacji ekonomiczno – finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem założeń.
 • informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

3)      Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki (raportu) przez podmiot tworzący:

 • weryfikacja poprawności wyliczeń i założeń.
 • ocena zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MZ.

4)      Rola podmiotu tworzącego w procesie przygotowania raportu

4.2.   Program naprawczy

1)      Ocena raportu przez podmiot tworzący i jej znaczenie dla procesu przygotowania programu naprawczego

2)      Struktura programu naprawczego:

 • zakres czasowy
 • wskazanie obszarów problematycznych
 • analiza przyczyn trudnej sytuacji finansowej
 • zakres działań naprawczych

3)      Zatwierdzenie programu naprawczego przez podmiot tworzący:

 • wskazówki w zakresie realizacji programu,
 • monitoring
 • sprawozdawczość

Konsultacje w tematyce szkolenia

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 19.11.2018, cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia: 26 listopada 2018

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów