Slider

Wybór ławników na kadencję 2020-2023. Nowe przepisy, zadania gminy, procedura, praktyka

6 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Z końcem 2019 r. upływa kadencja ławników sądowych natomiast z dniem 30 czerwca 2019 r.  upłynął termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023. W związku z tym rady gmin są zobowiązane rozpocząć procedurę wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do sądów okręgowych i sądów rejonowych obejmujących właściwością teren gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną wszystkie praktyczne informacje i wzory dokumentów niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia wyborów przez radę gminy zarówno według dotychczasowych, jak i zmienionych przepisów.

ADRESACI:

Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za przygotowanie wyborów ławników przez radę gminy: sekretarze gmin, pracownicy biur rady, członkowie zespołów opiniujących oraz przewodniczący rad gmin. 

PROGRAM:

 1. Obowiązek wyboru ławników przez rady gmin.
 2. Informacja rady gminy skierowana do mieszkańców gminy o przystąpieniu do wyborów ławników
  i możliwości zgłaszania kandydatów.
 3. Kto może zostać ławnikiem?
 4. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników.
 5. Procedura zgłaszania kandydatów na ławników.
 6. Koszty zaświadczeń KRK, lekarskiego, KRS.
 7. Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników i jego zadania.
 8. Uchwała rady gminy w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 9. Uchwała rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które wpłynęło po terminie.
 10. Uchwała rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymagań formalnych,
  o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 11. Uchwała rady gminy w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji
  o kandydatach na ławników.
 12. Opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądu powszechnego.
 13. Uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników po przeprowadzeniu głosowania.
 14. Uchwała rady gminy w sprawie powołania komisji rady gminy ds. zniszczenia dokumentów kandydatów, którzy nie zostali wybrani.
 15. Informacja o dokonanym wyborze ławników dla prezesa właściwego sądu.
 16. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu ławnika i odwołanie ławnika przez radę gminy.
 17. Wybory uzupełniające ławników.
 18. Wybory ławników a ochrona danych i RODO.
 19. Pytania i odpowiedzi.
 20. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

 • Nabycie/aktualizacja wiedzy z zakresu prawidłowego przeprowadzenia wyboru ławników na kadencję
  2020-2023.
 • Nabycie bądź poszerzenie wiedzy w przedmiocie właściwego stosowania omawianych przepisów.
 • Uzyskanie praktycznych informacji oraz wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia wyborów przez radę gminy.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych zasad/przepisów.

PROWADZĄCA:

Radca prawny z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka programów szkoleniowych oraz opracowań
z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka komentarzy i opinii prawnych.  Koordynatorka zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych, a także instytucjach prywatnych i organizacjach pozarządowych. Jej zaletą jest multidyscyplinarność zdobyta podczas kilkuset godzin szkoleń i konsultacji prowadzonych dla przedstawicieli różnych instytucji w całej Polsce.

CENA:

450 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 2.09.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Font Resize
Kontrast Tytułów