Slider

Partnerstwo Samorządowe

Małopol­s­ki Insty­tut Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji, wspól­nie z pię­cioma mias­ta­mi wojew­ództ­wa małopol­skiego, rozpoczy­na real­iza­cję pro­jek­tu „Rozwi­jamy się dzię­ki e-usłu­gom. Samorzą­dowe part­nerst­wo na rzecz infor­matyza­cji współpra­cy z przed­siębior­ca­mi”. Od październi­ka 2018 r. do wrześ­nia 2020 r. mias­ta Andrychów, Chrzanów, Limanowa, Nowy Sącz i Wad­ow­ice we współpra­cy z MIS­T­iA zre­al­izu­ją szereg dzi­ałań szkole­niowych dla pra­cown­ików samorzą­dowych, wdrożeń uspraw­ni­a­ją­cych pracę admin­is­tracji samorzą­dowej oraz zakupów nowoczes­nego sprzę­tu IT wraz z opro­gramowa­ni­a­mi. Wszys­tko na rzecz infor­matyza­cji i doskonale­nia współpra­cy samorzą­dowej z lokalny­mi przed­siębior­ca­mi.
Pro­jekt jest real­i­zowany w ramach POWER 2.18 — Wysok­iej jakoś­ci usłu­gi admin­is­tra­cyjne
Font Resize
Kontrast Tytułów