Slider

Windykacja należności cywilnoprawnych gmin i jej jednostek organizacyjnych po nowelizacji Kodeksu cywilnego. Przedawnienie i dochodzenie należności od dłużników będących konsumentami

data i miejsce: 21 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków.

adresaci: pracownicy organów administracji samorządowej zainteresowani egzekucją administracyjną, przede wszystkim z działów księgowości obsługujący należności cywilnoprawne a także osoby nadzorujące i odpowiedzialne za likwidację zaległości cywilnoprawnych, w tym przedstawiciele wyspecjalizowanych komórek windykacyjnych oraz inne osoby zainteresowane nabyciem wiedzy specjalistycznej i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie kompendium wiedzy, jaka wymagana jest od każdego z uczestników postępowania egzekucyjnego. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najnowszymi zmianami w przepisach prawnych a także orzecznictwem sądów administracyjnych, procesem egzekucji administracyjnej wymagalnych należności pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, a także z praktycznymi aspektami prowadzenia skutecznych działań egzekucyjnych.

prowadzący: główny specjalista ds. prawno-podatkowych z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w wydziałach finansowych jst, specjalista z zakresu podatków i opłat lokalnych, windykacji należności cywilnoprawnych oraz egzekucji administracyjnej, praktyk i wykładowca.

program:            

 • Zmiany w obowiązujących przepisach
 • Omówienie zmian w obowiązujących przepisach mających znaczenie dla windykacji należności cywilnoprawnych jst
 • Dochodzenie przedawnionych należności
 • Należności cywilnoprawne – wybrane zagadnienia ogólne                            
 • Powstanie solidarnej odpowiedzialności dłużników należności cywilnoprawnych stanowiących dochody gmin
 • Przerwanie biegu terminu przedawnienia w przypadku solidarnej odpowiedzialności dłużników
 • Zrzeczenie się solidarności
 • Wpłaty dokonywane przez dłużników solidarnych
 • Sposób zarachowania częściowych spłat zaległości przez jednego z dłużników solidarnych.
 • Windykacja zaległości od dłużników solidarnych
 • Solidarna odpowiedzialność następców prawnych za cywilnoprawne zaległości zmarłego dłużnika
 • Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dłużnikom odpowiedzialnym solidarnie za zaległości wobec gmin:
 • Likwidacja nadpłat
 • Rodzaje odsetek-terminy początkowe do ich naliczania                                                                                       11, Koszty windykacyjne, ich charakter i wysokość
 • Bezskuteczność windykacji i egzekucji należności cywilnoprawnych
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji. Zakres żądania wierzyciela, sposoby egzekucji
 • Ustalanie składników majątkowych i źródeł dochodu dłużnika
 • Egzekucja gminnych należności cywilnoprawnych przez administracyjne organy egzekucyjne
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego. Czynności poegzekucyjne
 • Restrukturyzacja i upadłość dłużników
 • Sposoby restrukturyzacji zaległości
 • Należności cywilnoprawne gminy w toku postępowania upadłościowego dłużników
 • Likwidacja należności nieściągalnych
 • Umarzanie i udzielanie innych ulg w spłacie należności gminnych Dokumenty potwierdzające nieściągalność należności cywilnoprawnych
 • Odpisy należności przedawnionych i nieściągalnych

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 7.01.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 14 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów