Slider

Uwzględnianie obszarów natura 2000 w postępowaniach administracyjnych. Nakładanie obowiązku przedłożenia dokumentów do RDOŚ

8 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące postępowań administracyjnych, w których konieczne jest uwzględnienie obszarów Natura 2000. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach, dowiedzą się kiedy (w jakich okolicznościach) nakładać obowiązek przedłożenia do RDOŚ dokumentów w ramach oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.

ADRESACI:

Pracownicy administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli zaangażowani
w wydawanie decyzji administracyjnych, przed uzyskaniem których nie jest wymagana decyzja środowiskowa. Przydatne informacje uzyskają przedsiębiorcy realizujący inwestycje zlokalizowane w obszarach Natura 2000 lub w ich bliskim sąsiedztwie. Wskazany jest także udział osób przygotowujących raporty oddziaływania na środowisko.

PROGRAM:

 • Wymogi wobec inwestorów i administracji wynikające z funkcjonowania obszarów Natura 2000.
 • Uwzględnianie obszarów Natura 2000 w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – tzw. I i II grupa przedsięwzięć.
 • Uwzględnianie obszarów Natura 2000 w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć nie zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko – tzw. III grupa przedsięwzięć.
 1. Przykłady postępowań administracyjnych prowadzonych w związku z zamierzeniami z tzw. III grupy.
 2. Rozważenie przez organ prowadzący postępowanie główne możliwych skutków realizacji zamierzenia na obszar Natura 2000 bez wszczęcia postępowania wpadkowego (bez nałożenia obowiązku sporządzenia KIP …).
 3. Wszczęcie przez organ prowadzący postępowanie główne procedury postępowania wpadkowego (obowiązek sporządzenia KIP) celem rozpatrzenia możliwych skutków realizacji zamierzenia na obszar Natura 2000.
 4. Czynności organu prowadzącego postępowanie główne, który zainicjował postępowanie wpadkowe w trakcie jego trwania.
 5. Przebieg postępowania wpadkowego w RDOŚ.
 6. Zakończenie postępowania organu prowadzącego postępowanie główne, który zainicjował postępowanie wpadkowe.
 7. Wytyczne i literatura.
 8. Dyskusja

KORZYŚCI:

 • Zapoznanie się z problematyką uwzględniania obszarów Natura 2000 w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – tzw. I i II grupa przedsięwzięć.
 • Zdobycie informacji na temat uwzgledniania obszarów Natura 2000 w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć nie zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko – tzw. III grupa przedsięwzięć
 • Wymiana doświadczeń.

PROWADZĄCY: 

Biolog, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach
i urzędach państwowych. 

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  25 lipca 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch. 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 1 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres :magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów