Slider

Uwłaszczenie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w 2019 r. w praktyce

28 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na to szkolenie osoby, które chcą dowiedzieć się  jak prawidłowo realizować zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Szkolenie uwzględniać będzie także sprawy przedstawione przez uczestników, zakładając rozwiązanie problemów wynikłych w praktyce stosowania przepisów ustawy.

ADRESACI:

Pracownicy urzędów gmin i starostw zajmujący się gospodarką mieszkaniową oraz gruntami.

PROGRAM:

 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Jakie grunty podlegają przekształceniu? Pojęcie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Podmioty uprawnione do żądania przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności gruntu. Co oznacza przekształcenie prawa użytkowania wieczystego z „mocy prawa”z dniem 1 stycznia 2019 r.?.
 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na rzecz cudzoziemca (kazusy – ćwiczenia praktyczne),.
 3. Zaświadczenie o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność tego gruntu jako podstawa ujawnienia współwłasności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Tryb wydania zaświadczenia –z urzędu, na wniosek. Skuteczność doręczenia zaświadczenia (kazusy – ćwiczenia praktyczne).
 4. Opłata przekształceniowa. Sposób naliczenia opłaty. Termin i okres uiszczenia opłaty. Ulgi w uiszczaniu opłaty – rozłożenie na raty, przesuniecie terminu płatności, umorzenie. Przesłanki zastosowania ulg. Zakwestionowanie opłaty przekształceniowej. Wniosek o ustalenie wysokości i okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o opłacie przekształceniowej. Wysokość opłaty w razie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r do dnia 1 grudnia 2018 r. Opłata łączna. Informacja organu o wysokości opłaty łącznej. Zakwestionowanie opłaty łącznej przez właściciela nieruchomości. Wniosek o ustalenie wysokości i okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji. Bonifikaty od opłaty. Waloryzacja opłaty – na wniosek/z urzędu. Zbycie własności lokalu, z którym związany jest udział we własności gruntu, przed końcem okresu uiszczania opłaty przekształceniowej – konsekwencje prawne (kazusy – ćwiczenia praktyczne).
 5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w sytuacji oddania budynku do użytkowania po dniu 1 stycznia 2019 r..
 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w sytuacji wyodrębnienia lokalu po dniu 1 stycznia 2019 r..
 7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a pomoc de minimis.
 8. Nieodpłatne przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność. Podmioty uprawnione.
 9. Tryb postępowania w razie wejścia w życie projektowanej ustawy w toku aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (kazusy – ćwiczenia praktyczne).
 10. Tryb postępowania w sprawie przekształcenia udziału w użytkowaniu wieczystym w udział we własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, wszczęte na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i niezakończone przed dniem wejścia w życie projektowanych przepisów.
 11. Dyskusja, pytania uczestników.

KORZYŚCI:

– Zdobycie aktualnej wiedzy na temat przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

– Zdobycie wiedzy na temat obliczania opłaty uwłaszczeniowej.

– Do dyspozycji uczestników wzory pism urzędowych wydawanych w toku przekształcenia.

 

PROWADZĄCY: 

Etatowy członek SKO w Krakowie, asystent Sędziego Sądu Najwyższego, doświadczony trener
i wykładowca, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim – Wydział Prawa i Administracji.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  14 maja 2019  r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do  21 maja 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Agnieszka Majewska-Siwek, e-mail: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów