+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych

data i miejsce: 30 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy referatów i wydziałów ochrony środowiska jst zaangażowani w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, decyzji dot. wymierzenia kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie, zarządcy dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorcy realizujący inwestycje – dokonujący określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujący zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poszerzenie wiedzy nt. wydawania decyzji zezwalających na usuwanie, w sprawie uznania kompensacji, nałożenia kary administracyjnej, weryfikacji zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew .

prowadzący: biolog, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

program:

  • Organy wydające decyzje zezwalające na usunięcie drzew, a organy wydające decyzje nakazujące wycinkę drzew
  • Zakres przedmiotowy zezwolenia na usunięcie drzew

– drzewa i krzewy, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie

– wyłączenie zasad usuwania drzew i krzewów określonych w UoOP w postępowaniach prowadzonych na podstawie innych ustaw

  • Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew przez osoby

– drzewa podlegające zgłoszeniu

– zakres zgłoszenia

– możliwość uzupełnienia informacji w zgłoszeniu

– weryfikacja terenowa drzew ze zgłoszenia

– wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia – przesłanki i skutki prawne

– milczące załatwienie sprawy zgłoszenia lub zaświadczenie o braku sprzeciwu – przesłanki

– okres ważności zgłoszenia

  • Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew

– wniosek o wydanie decyzji

– strony postępowania

– wizja terenowa oraz oględziny złomów i wywrotów

– ocena potrzeb kompensacji

– zawartość decyzji  – przygotowanie projektu decyzji

– zawiadomienie stron o postępowaniu, w tym obowiązki spółdzielni mieszankowych i wspólnot mieszkaniowych

– opłaty

– wydanie decyzji

  • Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. usuwania drzew
  • Przepisy prawne, wytyczne i literatura

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 16.10.2018 r. – cena promocyjna  390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 23 października

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl