Slider

Usuwanie drzew i krzewów na podstawie aktualnych przepisów z uwzględnieniem zmian oraz w oparciu o wiedzę praktyczną

data i miejsce: 18 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy referatów i wydziałów ochrony środowiska jst.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie najważniejszych zmian dotyczących usuwania drzew i krzewów. W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają 28 wzorów postępowań i decyzji administracyjnych.

prowadzący: starszy specjalista ds. ochrony przyrody w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, doświadczony wykładowca, z wieloletnim doświadczeniem w pracy jako kierownik referatu ds. ochrony zieleni w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK.

program:

 • Zdefiniowanie pojęć: tereny zieleni , drzewo, krzew, złom, wywrot, żywotność drzewa, zadrzewienie  także  w świetle  usuwania drzew   przez osoby fizyczne
 • Usuwanie drzew, krzewów z terenów parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu , parków narodowych , rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem osób fizycznych
 • Uzgadnianie usuwania drzew z pasów drogowych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska
 • Odstępstwa od wydawania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów, w tym dla osób fizycznych
 • Omówienie procedur usuwania drzew/krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z uwzględnieniem rolników oraz kontroli po 5 latach ( wzory postępowań)
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosku właścicieli sieci, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Ochrona gatunkowa w postępowaniu administracyjnym dot. usuwania drzew i krzewów
 • Aktualne przepisy dotyczące usuwania drzew/krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
 • Zakres wniosku – elementy składowe, obwody drzew na wys. 5 i 130 cm, m2 krzewów określenie kompensacji przyrodniczej oraz omówienie projektu planu nasadzeń
 • Nasadzenia zamienne lub przesadzenia wg określonej kompensacji przyrodniczej w przypadku naliczania oraz nie naliczania opłat (procedura postępowania, wytyczne do ustalania nasadzeń zamiennych, przekazanie wiedzy praktycznej)
 • Elementy składowe zezwolenia-obligatoryjne oraz z kompensacją przyrodniczą i
 • Kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym, z omówieniem wszystkich rodzajów zezwoleń
 • Usuwanie złomów, wywrotów wg określonej procedury
 • Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie opłaty na raty, ustalanie w zezwoleniu terminu opłaty, odroczenie terminu płatności /pomoc de minimis/
 • Opłaty za usuwanie drzew/krzewów ( praktyczne ich funkcjonowanie)
 • Postępowania dotyczące nie naliczania opłat za usuwanie drzew/krzewów z uwzględnieniem obwodów pni i m2 krzewów
 • Zabiegi pielęgnacyjne wg ustawy o ochronie przyrody oraz kodeksu cywilnego
 • Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – rodzaje kar, strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie. Kary na terenach wpisanych do rejestru zabytków
 • Kary dla osób fizycznych
 • Pojęcie zniszczenia i uszkodzenia drzew/krzewów
 • Drzewa na granicy działek
 • Omówienie 32 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących  (Dz. U.  z 22 sierpnia 2018 r).
 • Wyroki WSA i NSA dot. usuwania drzew/krzewów
 • Pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz dyskusja po każdym omówionym bloku tematycznym.
 • Omówienie problemów występujących w praktyce
 • Odpowiedzi na pytania, indywidualne konsultacje

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 4.02.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 11 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów