Slider

Usuwanie drzew i krzewów na podstawie aktualnych przepisów – praktyka

23 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Ponieważ problemy związane z usuwaniem drzew i krzewów budzą od lat wiele pytań i kontrowersji przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, którego celem jest rozwianie Państwa wątpliwości w tej kwestii.

ADRESACI:

Urzędnicy gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich zaangażowani w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania drzew w związku z pielęgnowaniem zieleni.

PROGRAM:

 1. Usuwanie drzew i krzewów na podstawie aktualnych przepisów z uwzględnieniem zmian oraz w oparciu o wiedzę praktyczną.
 2. Zdefiniowanie pojęć: tereny zieleni , drzewo, krzew, złom, wywrot, żywotność drzewa, zadrzewienie, także w świetle  usuwania drzew przez osoby fizyczne.
 3. Usuwanie drzew, krzewów z terenów parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu , parków narodowych , rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000, z uwzględnieniem osób fizycznych.
 4. Uzgadnianie usuwania drzew z pasów drogowych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
 5. Odstępstwa od wydawania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów, w tym dla osób fizycznych.
 6. Omówienie procedur usuwania drzew/krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z uwzględnieniem rolników oraz kontroli
  po 5 latach
  (wzory postępowań).
 7. Prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosku właścicieli sieci, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy
  o nieuregulowanym stanie prawnym.
 8. Ochrona gatunkowa w postępowaniu administracyjnym dot. usuwania drzew
  i krzewów.
 9. Zakres wniosku – elementy składowe, obwody drzew na wys. 5 i 130 cm, m2 krzewów określenie kompensacji przyrodniczej oraz omówienie projektu planu nasadzeń.
 10. Nasadzenia zamienne lub przesadzenia wg określonej kompensacji przyrodniczej
  w przypadku naliczania oraz nie naliczania opłat (procedura postępowania, wytyczne do ustalania nasadzeń zamiennych, przekazanie wiedzy praktycznej).
 11. Elementy składowe zezwolenia-obligatoryjne oraz z kompensacją przyrodniczą i przesadzeniem.
 12. Kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym, z omówieniem wszystkich rodzajów zezwoleń.
 13. Usuwanie złomów, wywrotów wg określonej procedury.
 14. Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie opłaty na raty, ustalanie w zezwoleniu terminu opłaty, odroczenie terminu płatności (pomoc de minimis).
 15. Postępowania dotyczące nie naliczania opłat za usuwanie drzew/krzewów z uwzględnieniem obwodów pni i m2 krzewów.
 16. Zabiegi pielęgnacyjne wg ustawy o ochronie przyrody oraz kodeksu cywilnego
 17. Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – rodzaje kar, strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie. Kary na terenach wpisanych do rejestru zabytków.
 18. Kary dla osób fizycznych.
 19. Pojęcie zniszczenia i uszkodzenia drzew/krzewów.
 20. Drzewa na granicy działek.
 21. Omówienie 32 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących  (Dz. U.  z 22 sierpnia 2018 r).
 22. Wyroki WSA i NSA dot. usuwania drzew/krzewów
 23. Pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz dyskusja po każdym omówionym bloku tematycznym.
 24. Omówienie problemów występujących w praktyce
 25. Odpowiedzi na pytania, indywidualne konsultacje.

 

W materiałach uczestników znajdą się m.in.:

 1. Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przygotowany dla strony,
 2. Wzór protokołu z wizji lokalnej wyznaczającej drzewa do usunięcia,
 3. Wzory  sprzeciwu (6 szt.) uwzględniające  wszystkie możliwości,
 4. Wzór postanowienia  o nałożeniu obowiązku uzupełnienia braków,
 5. Wzór zaświadczenia o braku sprzeciwu w formie postanowienia,
 6. Wzór oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,
 7. Adnotacja urzędowa o milczącym załatwieniu sprawy,
 8. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia,
 9. Wzór oświadczenia o tytule prawnym władania nieruchomością,
 10. Wzór powiadomienia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnoty Mieszkaniowej,
 11. Wzór oświadczenia o udostępnieniu informacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową i Wspólnotę Mieszkaniową,
 12. Wzór protokołu z oględzin,
 13. Wzór protokołu ze złomów i wywrotów,
 14. Wzór decyzji negatywnej,
 15. Wzór decyzji bez warunku nasadzeń,
 16. Wzór decyzji z warunkiem nasadzeń,
 17. Wzór decyzji z opłatami odroczonymi na 3 lata,
 18. Wzór decyzji z opłatami natychmiastowymi,
 19. Wzór decyzji zmieniającej warunek ( art. 155 kpa),
 20. Wzór decyzji z pasa drogowego (uwzględnienie uzgodnienia z rdoś usunięcia drzew z pasów drogowych,
 21. Wzór decyzji na sieci uzbrojenia terenu,
 22. Wzór decyzji umarzającej opłaty po 3 latach,
 23. Wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania z uwagi na gatunki chronione,
 24. Wzór oświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy.

KORZYŚCI:

 • Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat wydawania decyzji w zakresie usuwania drzew
  i krzewów.
 • Materiały szkoleniowe zawierają ponad 20 wzorów decyzji administracyjnych dotyczących usuwania drzew i krzewów.
 • Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentacje zdjęciową, przygotowaną dla każdego omawianego artykułu.

PROWADZĄCY: 

Starszy specjalista ds. ochrony przyrody, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Oddział w Krakowie.

 

CENA:

440  zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  9 maja 2019  r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do  16 maja 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Agnieszka Majewska-Siwek, e-mail: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów