Slider

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – po nowelizacji

data i miejsce: 18 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy OPS i DPS.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:  omówienie praktycznego zastosowania ustawy, kierowania na leczenie, postępowania w nagłych przypadkach z osobami chorymi psychicznie.

prowadzący: sędzia rodzinny od 25 lat, wcześniej orzekający w sądzie karnym, były prokurator, Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych. Autorka wielu publikacji. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju. od 20 lat prowadzi wykłady dot. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, spraw rodzinnych, ubezwłasnowolnień, autorka kilku artykułów z powyższej tematyki, autorka komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; absolwent prawa UJ.

program:

 • Geneza ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • Preambuła do ustawy – znaczenie i wykładnia, aspekty praktyczne
 • Podmioty, realizujące ustawę
 • Podstawowe pojęcia ustawowe
 • Prewencja i programy, wspierające ochronę zdrowia psychicznego
 • Ochrona praw pacjenta, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • podmioty, realizujące Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022
 • Schorzenia psychiczne, brane pod uwagę przy opracowywaniu Programu
 • Cele i zadania NPOZP
 • Zadania samorządów w świetle wymogów NPOZP
 • Badanie, leczenie, rehabilitacja osób z zaburzeniami i psychicznymi
 • Orzeczenie i jego rola
 • Przymus bezpośredni
 • Badanie bez zgody.
 • Przesłanki umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody pacjenta
 • Przesłanki umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym za zgodą pacjenta
 • Leczenie w trybie art. 26 uoz
 • Postępowanie przed sądem – właściwość sądu, wniosek i dokumenty, jakie należy dołączyć, postępowanie w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, postępowanie dowodowe
 • Umieszczanie w DPS za zgodą i bez zgody

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 4.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 11 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów