Slider

Ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste w świetle zmienionych przepisów

16 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenie, które poświęcone jest omówieniu aktualnych zasad ustalania opłat za użytkowanie wieczyste, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą uwłaszczeniową. Szkolenie stanowi także doskonałą okazję do omówienia trudnych spraw przedstawionych przez uczestników, zakładając rozwiązanie problemów wynikłych w praktyce stosowania przepisów ustaw.

ADRESACI:

Pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych prowadzący postępowania związane z ustalaniem opłat za użytkowanie wieczyste, użytkownicy wieczyści  i właściciele gruntów będących uprzednio w użytkowaniu wieczystym.

PROGRAM:

  1. Opłaty za użytkowanie wieczyste – zagadnienia ogólne
  2. Szczegółowa analiza zagadnień: jak ustala się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, co oznacza aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w jaki sposób dokonuje się aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w jaki sposób można kwestionować wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, jakie rozstrzygnięcia wydaje samorządowe kolegium odwoławcze w postępowaniu o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w jakim trybie następuje ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona, albo jest uzasadniona w innej wysokości, sprzeciw od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie ustalenia opłaty rocznej, jak kwestionować inne rozstrzygnięcia samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie o ustalenie opłaty, czy użytkownik wieczysty może żądać zmiany opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i w jakim trybie
  3. Opłaty za użytkowanie wieczyste ustawy na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, zasady ustalania opłaty przekształceniowej, zakres podmiotowy i przedmiotowy, tryb odwoławczy, ulgi i bonifikaty, zmiany wysokości opłaty oraz następstwa zmian podmiotowych
  4. Tryb postępowania na gruncie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – wpływ nowych regulacji na zasady wynikającej z tej ustawy
  5. Pytania uczestników, dyskusja.

KORZYŚCI:

pozyskanie aktualnej wiedzy w zakresie postępowania związanego z ustaleniem opłat za użytkowanie wieczyste. Prowadzący omówi zasady dotyczące ustalania tej opłaty, a następnie wskazane zostaną regulacje dotyczące opłaty przekształceniowej i wpływu nowych przepisów na dotychczasowe normy prawne.

PROWADZĄCY:

Radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie), absolwent UJ, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, współpracował z wydawnictwem prawniczym Lexis Nexis Polska Sp. z o. o. w przygotowywaniu publikacji „Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism”, autor praktycznych wyjaśnień i porad z zakresu: zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, prawa administracyjnego, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, rozgraniczenia nieruchomości i ochrony środowiska, prowadzący szkolenia w powyższym zakresie, w tym również dla radców prawnych.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 2 września 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 9 września.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów