Slider

Usługi elektroniczne w jednostkach administracji publicznej po wejściu w życie e-doręczeń

19 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych rozwiązaniami prawnymi
w zakresie wdrażania usług elektronicznych w administracji publicznej. Szkolenie porusza zagadnienia dotyczące takich zagadnień jak usługi elektroniczne w urzędzie, doręczania, wymiany dokumentów elektronicznych w urzędzie – zgodnie z przepisami Kpa, Instrukcji Kancelaryjnej (IK), elektroniczne zarządzanie dokumentami oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wybranych rozporządzeń do ustawy. Szkolenie ma zapoznać słuchacza z rozwiązaniami prawnymi i organizacyjnymi dotyczącymi usług elektronicznych w urzędach w chwili obecnej i po wejściu e-doręczeń.

ADRESACI:

Pracownicy jst. 

PROGRAM:

 1. Wstęp.
 2. Omówienie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Omówienie ustawy o podpisie elektronicznym.
 4. eIDAS czy Rozporządzenie EU oraz polska ustawa – metody uwierzytelniania.
 5. Omówienie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów – Instrukcji Kancelaryjnej.
 6. Omówienie definicji zawartych ww. aktach prawnych.
 7. Omówienie wybranych aktów wykonawczych do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 8. Omówienie wnoszenia i doręczania pism drogą elektroniczną w ramach K.p.a., oraz zmian jakie zostaną wprowadzone po wdrożeniu doręczeń
 9. Wymiana informacji drogą elektroniczną pomiędzy jednostkami realizującymi zadania publiczne.
 10. Omówienie Platformy ePUAP oraz ESP.
 11. Profil zaufany.
 12. Elektroniczny obieg dokumentów – EZD a dokumentacja elektroniczna.
 13. Platformy obywatel.gov.pl, ebiznes.gov.pl, pz.gov.pl i usługi na nich zamieszczone.
 14. Plany związane z powstaniem e-doręczeń i rozwojem usług elektronicznych w administracji publicznej:
 • projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
 • nowe definicje,
 • zmiany w doręczeniach, czyli co zamiast ePUAP,
 • zmiany jakie nastąpią w innych (wybranych) przepisach.
 1. Dyskusja, case study.

KORZYŚCI:

Zapoznanie z:

 • usługami elektronicznymi w administracji publicznej,
 • trybem doręczania i wymiany dokumentów elektronicznych uregulowanym w Kpa i ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • organizacją obieg dokumentów elektronicznych w ramach EZD (IK),
 • rozwiązaniami dotyczących Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) – ePUAP i przykłady innych ESP,
 • podpisami elektronicznymi stosowanymi w obiegu dokumentacji elektronicznej,
 • przyszłością usług elektronicznych e-Doręczenia,
 • elektroniczne dowody osobiste,
 • projekt ustawy o e-Doręczeniach. 

PROWADZĄCY:

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii – Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe z ochrony danych osobowych. Audytor wewnętrzny SZBI (ISMS) zgodnego z normą ISO 27001. Pracownik merytoryczny organu administracji publicznej. Freelancer – doradca, konsultant i szkoleniowiec z ponad 15 letnią praktyką. Współwłaściciel UsługiRODO.eu (wcześniej: Usługiabi.pl). Współpracuje w zakresie ochrony danych osobowych z  „Konsorcjum ABI Secure” i współpracował w tym zakresie z „RM COMPLIANCE GROUP”. Doradza firmom i jednostkom administracji publicznej m.in. z zakresu informatyzacji urzędów, ochrony informacji (m.in. tworzenie polityk bezpieczeństwa, instrukcji ZSI i procedur), dostępu do informacji publicznej (m.in. doradztwo w tworzeniu BIP, zarządzanie stronami jednostek), elektronicznego obiegu dokumentów (EZD, instrukcja kancelaryjna, archiwizacja). Jest autorem licznych (ponad 350) dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych dla różnych jednostek (m.in.: polityk bezpieczeństwa informacji (PBI) i danych osobowych (PBDO) oraz instrukcji zarządzania system informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (IZSI). Jak też autorem licznych instrukcji i procedur związanych z ochroną danych osobowych i informacji). Wdrożył RODO w kilkunastu podmiotach publicznych jak i prywatnych. Pełnił i pełni funkcje administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)/ inspektora ochrony danych (IOD) w ponad 40 urzędach i firmach (outsourcing). Wdrażał liczne PBI, PBDO i IZSI oraz SZBI. Posiada znajomość norm ISO z rodziny 27000. W zakresie szkoleń specjalizuje się w tematach związanych z informatyzacją administracji publicznej, podpisu elektronicznego, usług uwierzytelniania, epodatków, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Posiada znajomość zarówno teoretyczną, jak i praktyczną przedstawianych przez siebie tematów. Autor publikacji związany m.in. z tematem ochrony danych osobowych, informatyzacji urzędów (m.in. ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ePUAP, doręczanie dokumentów drogą elektroniczną – K.p.a. i OP), dostępu do informacji publicznej, podpisu elektronicznego, instrukcji kancelaryjnej.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  5 lipca 2019  r.  cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 12 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres email: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów