Slider

Urlopy, zwolnienia od pracy i inne nieobecności w pracy

data i miejsce: 15 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I piętro, 31-019 Kraków.

adresaci: pracownicy działów kadr w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi oraz zasadami udzielania pracownikom urlopów i zwolnień od pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki. Poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane  ze strony pracodawcy. Zapoznają się również z zasadami praktycznego naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników w różnych systemach czasu pracy

prowadzący: ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.

 program:

I. URLOPY PRACOWNICZE.

 • Urlop wypoczynkowy.
 • Wymiar urlopu dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
  Prawo do pierwszego i kolejnego urlopu. Wpływ okresów zaliczanych do uprawnień pracowniczych na wymiar urlopu wypoczynkowego.
 •  Wpływ urlopu bezpłatnego i   wychowawczego na wymiar urlopu.
 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego (w wymiarze godzinowym).
 • Ustalanie terminu wykorzystania urlopu (plan urlopów, porozumienie stron). Urlop na żądanie.
 • Wykorzystanie urlopów zaległych.
 • Urlop w okresie wypowiedzenia umowy a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
 • Wpływ choroby na urlop wypoczynkowy.
 • Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
 • Przedawnienie roszczenia o urlop i ekwiwalent pieniężny za urlop.
 • Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu.
 • Urlop bezpłatny.
 • Rodzaje urlopów bezpłatnych ( wliczane do okresu zatrudnienia, nie wliczane do okresu zatrudnienia – podobieństwa i różnice).
 • Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu.

  II. URLOP SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE – NOWE UREGULOWANIA PRAWNE W KODEKSIE PRACY.

  III. ZWOLNIENIA OD PRACY  I ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY 

 • Kodeksowe i pozakodeksowe rodzaje zwolnień od pracy.
 • Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność z mocy prawa/uznane przez pracodawcę.
 • Obowiązki pracownika/obowiązki pracodawcy
 • Zachowanie prawa do wynagrodzenia/brak prawa do wynagrodzenia.
 • Ochrona stosunku pracy w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jako podstawa do zwolnienia z pracy.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 2.01.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia: 8 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów