Slider

Umowy w zamówieniach publicznych

5 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, które przedstawi praktyczne rozwiązania oraz usystematyzuje wiedzę uczestników w zakresie przygotowywania i zawierania umów dot. realizacji zamówień publicznych, w tym zasad funkcjonujących „na styku” prawa zamówień publicznych i prawa cywilnego, zasad umożliwiających zmianę umowy, jej wypowiedzenie, czy odstąpienie od realizacji. Ponadto, omówione zostaną mechanizmy zabezpieczające interes stron umowy w przypadku niewłaściwego wykonywania postanowień umowy, przede wszystkim zasad dot. kar umownych.

ADRESACI:

pracownicy jednostek samorządowych odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego w tym umowy dotyczącej zamówienia publicznego, wykonawcy zainteresowani ubieganiem się o zamówienia publiczne.

PROGRAM:

 1. Cywilnoprawny charakter umów ws zamówień publicznych:
 • kodeksowa zasada swobody kształtowania umów a prawo zamówień publicznych,
 • rodzaje umów wg kodeksu cywilnego,
 • istotne postanowienia umowy,
 • reprezentacja stron – kto jest uprawniony do podpisania umowy (pełnomocnictwo, prokura, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie).
 1. Treść umowy ws. zamówienia publicznego:
 • tożsamość SIWZ, oferty i umowy,
 • dopuszczalność zmiany projektu umowy lub istotnych postanowień umowy,
 • określenie przedmiotu i zakresu umowy,
 • rodzaje wynagrodzenia,
 • podwykonawstwo – konsekwencje dla treści umowy,
 • klauzula dot. zatrudnienia przez wykonawcę pracowników na umowę o pracę (art. 29 ust.3a),
 • gwarancja i rękojmia,
 • kary umowne – proporcjonalność i adekwatność, miarkowanie kar,
 • czy możliwe jest zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą?
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy – formy, kto decyduje.
 1. Zmiana umowy ws zamówienia publicznego:
 • zmiana umowy w zakresie oznaczonym w treści umowy,
 • zmiany podmiotowe umowy ws. zamówienia publicznego,
 • zmiana umowy ze względu na nadzwyczajne okoliczności,
 • klauzule waloryzacyjne.
 • definicja zmiany istotnej i nieistotnej,
 • definicja „sytuacji nieprzewidywalnej”,
 • zmiana umowy a treść złożonej oferty,
 • zmiana umowy zawartej w wyniku postępowania w trybie z wolnej ręki.
 1. Trwałość umowy ws. zamówienia publicznego:
 • odstąpienie od umowy,
 • rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron,
 • nieważność i unieważnienie umowy ws zamówienia publicznego.
 1. Pozostałe zagadnienia związane z umowami ws zamówień publicznych:
 • termin zawarcia umowy,
 • jawność i przejrzystość umów w sprawie zamówień publicznych jako zasady nadrzędne Pzp,
 • umowy w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp,
 • dopuszczalność zawarcia umów wieloletnich a zasada roczności budżetu i dyscyplina finansów publicznych.

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat treści umów dotyczących zamówienia publicznego.
 • Zdobycie informacji nt. zmian w umowach.

PROWADZĄCY: 

specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL).

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  21 czerwca 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 28 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia Jolanta Przejczowska, email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów