Slider

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

Upomnienia oraz wszczynane postępowania egzekucyjne powodują napływ różnego rodzaju podań o „anulowanie, umorzenie, zaniechanie, zwolnienie” z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym. Wiele gmin zastanawia się również nad wprowadzeniem dla najuboższych lub wielodzietnych rodzin zwolnienia w drodze uchwały (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.). Celem szkolenia jest analiza przepisów dotyczących zwolnienia w drodze uchwały rady gminy oraz poszczególnych etapów procedury związanej z udzielaniem wszelkich ulg (umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie terminu płatności) w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szkolenie koncentruje się na budzących problemy kwestiach praktycznych takich jak m.in.: właściwe odczytanie treści żądania strony, co stanowi brak formalny i jakie są skutki nieusunięcia go, wykładnia pojęć nieostrych, prawidłowe uzasadnienie decyzji i omówienie poszczególnych pism procesowych (wniosków, postanowień, decyzji).

ADRESACI:

Pracownicy jst udzielający ulg w spłacie zobowiązań pieniężnych.

 PROGRAM:

 1. Charakter opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwałą rady gminy.
 • treść uchwały zwalniającej w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 • konieczność wprowadzenia do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi danych stanowiących podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • możliwość określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte
  w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dane stanowiące podstawę zwolnienia).
 1. Zaniechanie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji (czy jest możliwe?)
 2. Postępowanie w sprawie udzielania ulg:
  • wszczęcie postępowania na wniosek strony,
  • wniosek osoby, która w ogóle nie złożyła deklaracji (nie ma przypisów),
  • ustalenie stanu faktycznego na dzień złożenia wniosku (odmowa wszczęcia postępowania albo merytoryczne rozpatrzenie wniosku),
 • wymogi formalne wniosku o przyznanie ulgi,
 • braki formalne wniosku, forma wezwania do ich usunięcia oraz skutki ich nieusunięcia,
 • ustalenie okoliczności faktycznych sprawy – zasada prawdy obiektywnej,
 • środki dowodowe (m.in. ustalenie sytuacji finansowej, majątkowej i osobistej wnioskodawcy),
 • realizacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu (m.in. dostęp do akt sprawy, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań).
 1. Katalog możliwych do zastosowania ulg:
 • dowolny wybór ulgi czy związanie wnioskiem strony?
 • rozkładanie zaległości na raty (m. in. bezpieczna metoda z tzw. ratą balonową).
 1. Pojęcie „ważnego interesu podatnika” w orzecznictwie sądowym.
 2. Pojęcie „interesu publicznego” w orzecznictwie sądowym.
 3. Uznaniowy charakter decyzji w sprawie ulg (m. in. jak uzasadnić swobodę uznania).
 4. Problem uiszczenia zaległości podatkowej, wpłaty na poczet raty w toku postępowania
  w sprawie udzielenia ulgi.
 5. Szczególny tryb udzielania ulg z urzędu.
 6. Terminy w postępowaniu w sprawie udzielania ulg i skutki ich naruszenia.
 7. Skutki niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości bądź terminu płatności którejkolwiek z rat (w szczególności skutki niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat).
 8. Ponowny wniosek o udzielenie tej samej ulgi.
 9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a koszty upomnienia (odrębne przepisy procesowe i podstawy prawne rozstrzygnięcia).
 10. Pomoc publiczna a ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym – podstawowe zagadnienia proceduralne.
 11. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego udzielania ulg.

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat prawidłowej treści uchwały zwalniającej w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z katalogiem ulg możliwych do zastosowania.
 • Zdobycie informacji dotyczących skutków niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości bądź terminu płatności którejkolwiek z rat.

 PROWADZĄCY: 

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków m.in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach, odpadów, ochrony przyrody i środowiska). Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

 CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  20 maja 2019r. cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 27 maja 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Osoba do kontaktu  agnieszka.majewska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów