Slider

Tryby odrębne ustalania lokalizacji inwestycji wynikające z ustaw szczególnych

28 czerwca  2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenie, które dotyczyć będzie wskazania odrębności związanych z ustaleniem lokalizacji inwestycji wynikających z ustaw szczególnych. Szkolenie uwzględniać będzie także sprawy przedstawione przez uczestników, zakładając rozwiązanie problemów wynikłych
w praktyce stosowania przepisów ustaw.

ADRESACI:

pracownicy starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich i gmin prowadzący postępowania związane z ustalaniem lokalizacji, pracownicy zarządów dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych (GDDKiA), inwestorzy, przedsiębiorcy zajmujący się inwestycjami
z zakresu drogownictwa, sieci kolejowych, sieci infrastrukturalnych oraz inwestycji mieszkaniowych.

 PROGRAM:

 1. Zasady ustalania lokalizacji inwestycji – zagadnienia ogólne
 2. Wskazanie zasad i trybu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji na przykładzie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 3. Odrębności i wyjątki zawarte w poszczególnych ustawach, tj. w:
 • ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
 • ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
 • ustawie z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
 1. Wskazanie na pozostałe regulacje zawarte w ustawach, tj. w:
 • ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji
  w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
 • ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
 • ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra
 • ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
 • ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania
  i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 1. Przykłady regulacji, które wpływają na zasady lokalizacji inwestycji, np:
 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
  i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
 • ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
 • ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
 • ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
 1. Pytania uczestników, dyskusja.

 KORZYŚCI:

pozyskanie aktualnej wiedzy w zakresie postępowania związanego z lokalizacjami inwestycji, które pozostają poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W czasie szkolenia przedstawione zostaną zasady dotyczące lokalizacji dróg publicznych, regulacje dotyczące sieci kolejowych, sieci infrastrukturalnych oraz inwestycji mieszkaniowych. Przedstawione będą również te odrębne normy prawne, które wpływają na zasady lokalizacji inwestycji.

 PROWADZĄCY: 

Radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie), absolwent UJ, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, współpracował z wydawnictwem prawniczym Lexis Nexis Polska Sp. z o. o. w przygotowywaniu publikacji „Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism”, autor praktycznych wyjaśnień i porad z zakresu: zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, prawa administracyjnego, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, rozgraniczenia nieruchomości i ochrony środowiska, prowadzący szkolenia w powyższym zakresie, w tym również dla radców prawnych.

CENA:

440  zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 14 czerwca.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 21 czerwca.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Osoba do kontaktu: Jolanta Przejczowska  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów