Slider

Trening w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

19 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z §3 ust.2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., nr.189, poz. 1598 z późn. zm.) osoby  świadczące specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie treningu umiejętności społecznych. Ramy wymaganych kwalifikacji zawodowych obejmują zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji. Program szkolenia wyczerpuje dyspozycję wynikającą z §3 ust.4 Rozporządzenia Ministra  Polityki Społecznej  z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006 r., nr 134 poz. 94) oraz § 1pkt. 7 lit. a Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniającego m.in. § 14 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U z 2010 r., nr 238 poz. 1586).

ADRESACI:

Osoby, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych .świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę´ i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz posiadają co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach określonych w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia. w szkoleniu dopuszcza się również udział osób i podmiotów planujących świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych pod warunkiem spełniania powyższych wymagań wynikających z cytowanego rozporządzenia.

PROGRAM:

 1. Regulacje prawne specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Organizacja pracy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych – zadania opiekuna.
 3. Prowadzenie treningu umiejętności społecznych oraz utrwalanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych:
 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań:
 • motywacja – definicje, główne teorie,
 • warunki gotowości do zmiany,
 • partnerstwo i stopniowanie wsparcia,
 • przyczyny oporu przed zmianą,
 • kształtowanie nawyków celowej aktywności:
 • warunki efektywnej komunikacji z podopiecznym (osobą niepełnosprawną lub chorą)
 • analiza zachowań osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • kształtowanie nawyków celowej aktywności,
 • metody kształtowania zachowań,
 • motywowanie do nabywania umiejętności pokonywania trudności  dnia codziennego,
 • rozwiązywanie problemów z perspektywy osoby niepełnosprawnej,
 • prowadzenie treningu zachowań społecznych:
 • trening zachowań: formy i rodzaje,
 • zasady planowania i prowadzenia treningu zachowań społecznych,
 • dobór metod i technik prowadzenia treningu zachowań społecznych do specyficznych potrzeb podopiecznego,
 • trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej
 1. Cechy dobrego opiekuna.
 2. Wypalenie zawodowe u osób prowadzących treningi zachowań społecznych.

KORZYŚCI:

 • Zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia treningu umiejętności społecznych w obszarze: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,  kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych wynikających z §2 ww. rozporządzenia
 • Możliwość praktycznej wymiany doświadczeń.
 • Dostosowanie kwalifikacji wykonawców specjalistycznych usług opiekuńczych do wymagań przepisów prawa oraz zaleceń organów kontroli i nadzoru.

PROWADZĄCY: 

Socjolog, absolwentka studiów doktoranckich. Posiada kwalifikacje pedagogiczne, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i koordynacji projektów. Legitymuje się wieloletnim stażem zawodowym w pomocy społecznej począwszy od świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez stanowisko pracownika socjalnego zakończywszy na stanowisku kierownika ośrodka pomocy. Posiada również doświadczenie w administracji publicznej oraz na stanowisku nauczyciela Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Ekspert w obszarze aktywnej integracji, usług społecznych, infrastruktury społecznej oraz innowacyjności w programach m.in.: PO KL 2007-2013, PO WER 2014-2020,Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.Autorka publikacji dedykowanych  pracownikom samorządowym, w szczególności pomocy społecznej wydawanych przez Infor SA oraz WoltersKulwer SA. Doradca merytoryczny w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. oświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  5 czerwca 2019  r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 12 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Agnieszka Majewska-Siwek adres email: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów