Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO – zagadnienia praktyczne

TERMIN SZKOLENIA:  27 kwietnia 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

Adresaci szkolenia:

Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich pracowników administracji publicznej.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Podniesienie wiedzy i przypomnienie zasad prowadzenia postępowania administracyjnego. Odpowiemy m.in. na następujące pytania:

 •         Czy wójt/starosta może wydać decyzję administracyjną dla gminy/powiatu?
 •         Czy datą wszczęcia postępowania jest data wpływu wniosku, czy data jego ostatecznego uzupełnienia w                przypadku braków.
 •        Czy pracownik JST może brać udział w postępowaniu, w którym jedną ze stron jest jego szwagier?
 •         Jak skutecznie doręczać korespondencję za granicę?
 •        Czy mediacja ma praktyczne zastosowanie w prowadzonych postępowaniach?
 •        Jak właściwie liczyć terminy w postępowaniu administracyjnym?
 •         Czy wolna sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy?
 •        Czym różni się upoważnienie od pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym?
 •        Jakie dokumenty możemy potwierdzać za zgodność z oryginałem i w jakich okolicznościach?
 •       Kto może potwierdzać własnoręczność podpisu i na jakich dokumentach?
 •       Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę wznowienia postępowania, uchylenia bądź zmiany decyzji                  administracyjnej”?

Program:

 1. Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania – znaczenie pojęć w postępowaniu administracyjnym.
 2. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne.

–          Nowe brzmienie zasady pisemności, załatwianie spraw drogą telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji, jak w praktyce zrealizować nowy art. 14 a : ” Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.”

 1. Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej.
 2. Pełnomocnictwo a upoważnienie. Forma pełnomocnictwa, potwierdzanie własnoręczności podpisu. – (Prawo o notariacie, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
 3. Wyłączenie pracownika- Czy w oparciu o zapis art.24 § 1 pkt 5 należy wyłączyć pracownika, w sytuacji gdy decyzja przez niego wydana została uchylona przez organ wyższego stopnia i przekazana do ponownego rozpatrzenia w I instancji, jak liczyć stopnie pokrewieństwa i powinowactwa.
 4. Wszczęcie postępowania – data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych.
 5. Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania – forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony, procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem. (analiza wyroku NSA dotyczącego interpretacji art.64§2).
 6. Terminy w postępowaniu administracyjnym. – sposoby obliczania terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach . Koniec terminu a sobota, niedziela i święto.
 7. Zawiadomienie o niezałatwienie sprawy w terminie – przedłużenie terminu, niezbędne elementy zawiadomienia.
 8. Prawo strony do wniesienia ponaglenia – forma pouczenia.
 9. Obowiązki organu prowadzącego postępowanie w związku z wniesionym ponagleniem.
 10. Zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach w formie obwieszczenia.
 11. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonych postępowań – upoważnianie pracowników prowadzących postępowanie do tych czynności.
 12. Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów- nowe elementy, klauzula – praktyczna realizacja art.10.
 13. Rozstrzyganie wątpliwości odnośnie stanu faktycznego w postępowaniu dowodowym.
 14. Nowa formuła pouczenia w decyzji administracyjnej.
 15. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego w tym doręczenia za granicę.
 16. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki – nowe uprawnienie stron postępowania administracyjnego, (rozszerzona formuła pouczenia w decyzji administracyjnej).
 17. Administracyjne kary pieniężne- informacje podstawowe.
 18. Europejska współpraca administracyjna – zakres pomocy, wniosek o jej udzielenie, język wniosku, koszty- podstawowe informacje.
 19. Tryby nadzwyczajne: umorzenie postępowania, zawieszenie postępowania, wznowienie postępowania, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji, postępowanie odwoławcze -(procedury- informacje podstawowe).
 20. Udostępnianie akt sprawy administracyjnej a regulacje RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119).
 21. Jak w praktyce realizować zapisy znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi. „W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej”
 22. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zmiany w KPA.

Prowadzący:

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

CENA: 240 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mista.org.pl do 21 kwietnia 2020 r. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska :magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zostanie przesłane, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).
Font Resize
Kontrast Tytułów