Slider

Szkolenie modułowe dla Oświaty

OFERTA SZKOLENIA MODUŁOWEGO  W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OBEJMUJĄCA:

 • Szczegółowe omówienie zmian prawnych, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140);
 • Obowiązkowe szkolenie okresowe BHP;
 • Obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Postępowanie powypadkowe ucznia – procedura, dokumentacja, analiza.

Szanowni Państwo,

Każdy nauczyciel powinien być przeszkolony z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a obowiązek zorganizowania szkolenia w tym zakresie spoczywa na dyrektorze szkoły/placówki oświatowej. Od 29 listopada 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140), które wprowadziło szereg istotnych zmian w obszarze BHP oraz pierwszej pomocy.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę szkolenia dedykowanego nauczycielom  i pracownikom placówek oświatowych, które jest doskonałą okazją poszerzenia wiedzy  i rozwinięcia umiejętności w zakresie prawidłowego stosowania przepisów BHP oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy.

Poniżej prezentujemy program szkolenia zamkniętego, realizowanego w danej szkole/ placówce oświatowej:

ADRESACI:

Nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych.

CEL SZKOLENIA:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

 • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.
 • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
 • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP.
 • Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

PROGRAM:

 1. MODUŁ WIODĄCY:
 • Omówienie i analiza zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2140), w tym:
  Obowiązki dyrektora szkoły/placówki oświatowej w zakresie BHP.
  – Obowiązki nauczyciela, wychowawcy, pracownika niepedagogicznego w zakresie BHP.
  – Obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami.  Obowiązku realizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na szóstej godzinie zajęć w danym dniu.
  – Wprowadzenia minimalnego czasu trwania przerwy.
  – Konieczności informowania kuratora oświaty o zawieszeniu zajęć.
  – Obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy, etc.

MODUŁY DODATKOWE: Szkolenie w module wiodącym można poszerzyć o moduły dodatkowe.
W zależności od potrzeb można zamówić, jeden, kilka bądź wszystkie moduły:

 1. MODUŁ NR 1 OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BHP obejmujące m.in. następujące zagadnienia:
 • Przepisy BHP i prawa pracy.
 • Podstawowe pojęcia i definicje.
 • Ocena zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyko związane z tymi zagrożeniami w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w szkołach  i placówkach oświatowych.
 • Ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Ocena ryzyka zawodowego.
 1. MODUŁ NR 2 OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ obejmujące część teoretyczną i praktyczną, w tym m.in.:
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (BLS + AED) – dorosły, dziecko, niemowlak.
 • Postępowanie w przypadku zadławień – dorosły, dziecko, niemowlak.
 • Układanie w pozycji bezpiecznej, z brzucha na plecy, kobiety ciężarnej.
 • Tamowanie krwotoków, postępowanie w przypadku skręceń, zwichnięć, złamań.
 1. MODUŁ NR 3 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE UCZNIA – PROCEDURA, DOKUMENTACJA, ANALIZA:
 • Obowiązki dyrektora i pozostałych pracowników szkoły/placówki oświatowej z chwilą zgłoszenia wypadku ucznia.
 • Analiza okoliczności zdarzenia – studium przypadków.
 • Dokumentowanie postępowania powypadkowego – dokumentacja i analiza zdarzenia wypadkowego.
 • Ćwiczenie praktyczne – sporządzanie dokumentacji powypadkowej w grupie szkoleniowej.

KORZYŚCI:

 • Rozwój kompetencji w zakresie prawidłowego stosowania przepisów BHP, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2018 r.
 • Nabycie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Nabycie/rozwinięcie kompetencji do prawidłowego przeprowadzenia postępowania
  powypadkowego ucznia, czy pracownika szkoły/placówki oświatowej.
 • Zwrócenie uwagi na główne problemy BHP wyłaniające się na tle sprawnego zarządzania szkołą/placówką oświatową.
 • Pakiet materiałów – zbiór przepisów prawnych, wzory dokumentacji BHP, etc.
 • Otrzymanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie:
  – Szkolenia z zakresu prawidłowego stosowania przepisów BHP w szkole/ placówce oświatowej.
  – Szkolenia okresowego w dziedzinie BHP wydanego przez uprawniony podmiot.
  – Szkolenia z zakresu postępowania powypadkowego ucznia.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wydany przez uprawniony podmiot.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów/wątpliwości w zakresie BHP w szkole/ placówce oświatowej.

PROWADZĄCY:
1. specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, właściciel firmy szkoleniowo-doradczej w obszarze BHP, trener i wykładowca, biegły sądowy z zakresu BHP. Praktyk w prezentowanej dziedzinie.
2. trener, szkoleniowiec, zawodowy ratownik medyczny, właściciel firmy świadczącej usługi z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy, zwycięzca plebiscytu ”Najlepszy Ratownik Medyczny Małopolski 2014”.

CENA:

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników i wybranych modułów.

Możliwość wyboru terminu, lokalizacji i dostosowania godzinowego do potrzeb pracy szkoły/ placówki oświatowej.

OSOBY DO KONTAKTU:
Ze strony FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, osobami do kontaktu w sprawie szkolenia są:
Jolanta Przejczowska – Główny specjalista ds. szkoleń, Koordynator Forum Oświaty Samorządowej przy FRDL MISTiA: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl, tel. 12 623 72 44
Dorota Oleksiuk – Specjalista ds. sprzedaży szkoleń: dorota.oleksiuk@mistia.org.pl,  tel. 12 623 72 44

 

Z poważaniem,
Anna Łyżwa

Dyrektor FRDL MISTiA

Font Resize
Kontrast Tytułów