Slider

Szkolenia zlecone dla Radnych

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji przygotował dla Państwa ofertę szkoleń zleconych, w której proponujemy szkolenia z zagadnień, których znajomość jest niezbędna do efektywnego pełnienia mandatu radnego. Oferta szkoleń adresowana jest zarówno do osób, które po raz pierwszy uzyskały mandat radnego, jak i tych, którzy tę funkcję pełnią już kolejną kadencję. W samorządzie nieustannie dokonują się istotne zmiany, z którymi radni zobowiązani są na bieżąco się zapoznawać. Tematy szkoleń zawarte w tej ofercie są bardzo istotne dla profesjonalnego funkcjonowania rady i urzędu.

Realizacja każdego szkolenia następuje po wcześniaczych ustaleniach miejsca, terminu oraz prowadzącego szkolenie.

Proponowana tematyka:

 • ABC – finansów samorządowych na lata 2018-2023
 • Pierwsza sesja rady jednostki samorządu terytorialnego po wyborach na okres kadencji 2018-2023 – zadania i obowiązki związane z przygotowaniem, prowadzeniem i udziałem w sesji
 • Podstawowe zadania i  obowiązki  radnego  w  kadencji  2018-2023
 • Sztuka prowadzenia zebrań i profesjonalnych wystąpień publicznych
 • Ochrona danych osobowych w pracy radnych oraz Biura Rady
 • Oświadczenia majątkowe w jst
 • Zmiany w funkcjonowaniu i uprawnieniach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w związku z wejściem w życie w 2018 roku nowych przepisów
 • Etyka a funkcja radnego. Zapobieganie konfliktom interesów. Przeciwdziałanie korupcji
 • Jak tworzyć prawo miejscowe? Procedura uchwałodawcza, redagowanie projektów samorządowych aktów normatywnych
 • Statut jednostki samorządu terytorialnego oraz statuty jednostek pomocniczych gminy
 • Efektywna współpraca Rady Gminy z Biurem Rady oraz organem wykonawczym
 • Prawidłowe działanie komisji rady gminy, powiatu, w tym komisji rewizyjnej
 • Zakres jawności działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Rola rady w procesie planowania przestrzennego w gminie
 • Fundusz sołecki
 • Budżet obywatelski
 • Współpraca finansowa i pozafinansowa samorządu z organizacjami pozarządowymi
Font Resize
Kontrast Tytułów