+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie przeciwdziałania rozlewaniu się zabudowy

data i miejsce: 29 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy urzędów miast i gmin zatrudnieni na stanowiskach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poszerzenie wiedzy z zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Omówienie koncepcji miasta zwartego, pokazanie negatywnych skutków niekontrolowanego rozlewania się zabudowy oraz przedstawienie konsekwencji przyjęcia polityki przestrzennej miasta zwartego.

prowadzący: radca prawny, członek SKO w Krakowie, w latach 2012-2015 doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

program:

  • Koncepcja miasta zwartego
  • Model procesów urbanizacji
  • Negatywne skutki niekontrolowanego rozlewania się zabudowy
  • Planowanie przestrzenne jako proces całościowy
  • Procedura planistyczna jako działanie promujące dobrze zorganizowaną przestrzeń
  • Zapisy projektów planów miejscowych – zakazy, nakazy, zalecenia
  • Powiązanie planów miejscowych z innymi aktami prawa
  • Konsekwencje przyjęcia polityki przestrzennej miasta zwartego.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 15.10.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 22 października 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl