Slider

Subwencja oświatowa w 2019 roku. Zasady naliczania i podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów

data i miejsce: 28 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: urzędnicy samorządowi, skarbnicy, audytorzy wewnętrzni, naczelnicy wydziałów oświaty, szefowie cuw-ów,  dyrektorzy i gł. księgowi szkół i przedszkoli,  przedstawiciele osób prawnych bądź fizycznych innych niż jst prowadzący szkoły lub przedszkola, dyrektorzy.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie mechanizmu naliczana i podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poszerzenie wiedzy merytorycznej w zakresie funkcjonowania finansów oświaty w jst. Prowadzący wskaże praktyczne aspekty, na które należy zwrócić uwagę szacując plan oraz wydatkowanie środków na oświatę.

prowadzący: prawnik, doświadczony trener i wykładowca, ekspert w problematyce  kadrowej,  finansów oświaty oraz zarządzania edukacją, autor wielu  publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

program:

 • Uwarunkowania formalno- prawne ustalania części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów
 • Omówienie wybranych wskaźników finansowych dotyczących oświaty w 2019 roku
 • Naliczanie i dzielenie części oświatowej subwencji ogólnej
 • Szacowanie wstępnego i ostatecznego naliczenia subwencji oświatowej dla jst
 • Algorytm podziału kwoty  części oświatowej subwencji ogólnej
 • Omówienie parametrów naliczania subwencji oświatowej:  wagi, standard,  wskaźniki
 • Kluczowe zmiany wynikające z projektu  rozporządzenia ws. podziału subwencji oświatowej dla JST na 2019 r.
 • Standard finansowy A i wagi/wskaźniki w algorytmie
 • Wskaźniki szacowania zmniejszenia liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku
 • Wskaźniki szacowanie zwiększenia liczby uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży od 1 września 2019 r.
  – dla liceów ogólnokształcących;
  – dla techników;
  – dla branżowych szkół I stopnia
 • Wpływ parametrów kadrowych zatrudnionych przez samorząd nauczycieli na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej
 • Podział subwencji oświatowej na 2019 rok – wagi na realizację działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Podział subwencji oświatowej na 2019 rok – wagi na uczniów klas I kształcących się w zawodach, na które prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie
 • Subwencja oświatowa na szkolnictwo zawodowe
 • Analiza i wykorzystywanie danych zawartych w metryczce  subwencji oświatowej  danego samorządu
 • Uczeń jako nośnik pieniędzy, oddział klasowy jako źródło kosztów
 • Środki na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w części oświatowej subwencji ogólnej – zasady wyodrębniania i wydatkowania
 • Subwencja oświatowa na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych a  dotacje udzielane  innym niż samorząd osobom prawnym lub fizycznym – wydatkowanie i rozliczanie
 • Rezerwa 0, 4 % – zasady ubiegania się i wydatkowania
 • Kto odpowiada za naliczenie subwencji oświatowej dla samorządu?
 • Pytania i dyskusja

cena: 440  zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 14.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 21 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone:  szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów