Slider

Stypendia i zasiłki szkolne w 2019 roku -– uprawnienie uczniów do pomoc materialnej o charakterze socjalnym

27 czerwca  2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

ADRESACI:

pracownicy jst prowadzący sprawy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 PROGRAM:

 1. Ustawowy cel przyznawania pomocy materialnej uczniom
 2. Uprawnieni do otrzymywania pomocy materialnej
 3. Formy przyznawania stypendium szkolnego
 4. Analiza najczęstszych nieprawidłowości pojawiających się w uchwałach rad gmin określających regulaminy przyznawania pomocy materialnej dla uczniów – na podstawie aktualnego orzecznictwa sądów i administracji
 5. Formy udzielania pomocy materialnej dla uczniów
 6. Podmioty uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy socjalnej
 7. Ustawowy termin składania wniosków oraz uzasadnione przypadki złożenia wniosku po terminie
 8. Elementy wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego
 9. Zaświadczenia , oświadczenia o wysokości dochodów, służące do określenia dochodu przypadającego na jednego członka w rodzinie
 10. Ustalanie uprawnienia ucznia do otrzymania pomocy w ramach stypendium lub zasiłku szkolnego
 11. Wstrzymanie, cofnięcie stypendium szkolnego
 12. Źródła finansowania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 13. Upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do przeprowadzania postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 14. Przyznawanie pomocy materialnej w trybie wydania decyzji administracyjnej
 15. Właściwość miejscowa w sprawach o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego
 16. Przegląd wyników kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków na stypendia i zasiłki szkolnych przeprowadzanych
  w gminach przez organy kontrolujące
 17. Orzecznictwo w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom – wnioski do praktycznego stosowania.

 KORZYŚCI:

Pozyskanie wiedzy na temat zasad, form oraz procedury przyznawania uczniom stypendiów oraz zasiłków o charakterze socjalnym.

PROWADZĄCA: 

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli i pracowników samorządowych; praktyk z dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego związanych z zarządzaniem i administrowaniem oświatą; autorka szkoleń z branży oświatowej stale współpracująca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 13 czerwca.2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 20 czerwca.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Osoba do kontaktu: Jolanta Przejczowska  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów