Slider

Stypendia i zasiłki szkolne – realizacja zadania własnego gminy w postaci pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zmiany w 2019 r.

10 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA 

Szanowni Państwo,

polecamy Państwa uwadze szkolenie, podczas którego omówione zostaną regulacje ustawowe w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z wykorzystaniem  przepisów procedury wynikającej z Kodeksu postępowania administracyjnego,  z uwzględnieniem orzecznictwa SKO.

ADRESACI:

Pracownicy urzędów gmin, gminnych ośrodków pomocy społecznej,  gminnych  zespołów ekonomiczno – administracyjnych obsługi szkół.

PROGRAM:

 • Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)
  1. cele i założenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym
  2. rodzaje świadczeń pomocy materialnej
  3. przepisy prawa miejscowego w świetle art. 90f cyt. ustawy – stosowanie przepisów gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy
  4. zasady przyznawania stypendium szkolnego
  5. zasady przyznawania zasiłku szkolnego
  6. inne rodzaje stypendiów oraz zasady ich przyznawania
 • Stosowanie przepisów znowelizowanego Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kpa
  1. zasady ogólne prawa administracyjnego
  2. terminy załatwiania spraw
  3. wszczęcie postępowania administracyjnego, uwzględnieniem przepisów szczególnych
  4. decyzje administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych
  5. postępowanie dowodowe w w/wymienionych sprawach
  6. uchylenie, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej
 • Najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych
 • Zapowiadane zmiany w finansowaniu zadania – dotacja celowa + wkład własny. 

KORZYŚCI:

nabycie praktycznych umiejętności prawidłowego skonstruowania regulaminu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz umiejętne powiązanie rozstrzygnięć ustawy o systemie oświaty z postępowaniem administracyjnym ustalonym Kpa.

PROWADZĄCY: 

specjalista z zakresu prawa oświatowego, od dziewiętnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu  zarządzania szkołami, wykładowca na szkoleniach o tematyce oświatowej, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 27 sierpnia 2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch. 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

3 września lub

do wyczerpania miejsc 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów