Slider

Stulecie Niepodległości Polski – FRDL partnerem inicjatywy

Fun­dac­ja Roz­wo­ju Demokracji Lokalnej zaprasza do udzi­ału w Społecznych Obchodach Stule­cia Niepodległoś­ci! Inic­jaty­wa „Nasza Niepodległa” to otwarta, ogólnopol­s­ka, społecz­na płaszczyz­na współpra­cy orga­ni­za­cji pozarzą­dowych. Ucz­ci­jmy przy­pada­jące na 2018 rok Stule­cie Niepodległoś­ci Pol­s­ki poprzez dzi­ała­nia real­i­zowane na poziomie lokalnym. Miejscem prezen­towa­nia tych dzi­ałań oraz innych przed­sięwz­ięć Inic­jaty­wy jest por­tal www.naszaniepodlegla.pl.
Zachę­camy Państ­wa do zgłasza­nia pomysłów — świę­tu­jmy razem!

 

Font Resize
Kontrast Tytułów